Více času na podstatné

Pomohou dotace skutečné recyklaci, nebo jen vyšší míře třídění?

03.09.2018 12:40

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy v rámci OPŽP, které jsou zaměřené na projekty v odpadovém hospodářství. Dle aktuálního harmonogramu a našich informací jde o jedny z posledních výzev v tomto programovém období. O dotace v rámci odpadového hospodářství je tradičně velký zájem, tvrdí MŽP. Ale je tomu skutečně tak? Ano i ne.

Velký zájem bývá o dotace na pořízení sběrných nádob na tříděný odpad a dovybavení nebo výstavbu sběrných dvorů. Tyto projekty je vhodné doplnit o pořízení informačních materiálů pro vysvětlení občanům, jak správně třídit. Mezi způsobilé náklady patří i výdaje na software pro zřízení evidenčního systému, který může být základem PAYT systému. Na tyto typy projektů mohou municipality a jiné veřejné subjekty, včetně městských technických služeb získat 85% dotaci.

Pořízením svozového prostředku u projektu na sběr a třídění odpadu automaticky dojde ke snížení míry podpory na 25 %. To už tak atraktivní není. Rovněž vybudování či modernizace třídicích, dotřiďovacích, recyklačních a dalších technologických linek, a to i na nebezpečný odpad, je možné podpořit pouze 25% dotací. Pro malé a střední podniky je sice dostupná vyšší podpora, ale dotace nepřevýší 50 %. V oblasti technologií stojí spíše za zvážení menší projekt na dovybavení stávající linky, kdy díky využití režimu de minimis může být míra podpory velice zajímavá. Prostředky v režimu de minimis lze čerpat do souhrnné výše 200 000 Eur za poslední tři účetní období.

Největší příležitost v čerpání prostředků je u materiálového využití odpadů. Projektů v této oblasti je poskrovnu. Míra podpory je relativně nízká, projekty s sebou nesou zvýšení administrativní náročnosti a příprava vyžaduje mnoho času. I proto je 114. výzva vyhlášena jako průběžná. MŽP si slibuje, že stabilní podmínky výzvy a dlouhý čas na přípravu zajistí více projektů.

A co je možné podpořit? Lze pořídit jakýkoli technologický celek na recyklaci odpadů. Rovněž je možné podpořit i jen části technologie, jako jsou například lisy, drtiče, nůžky, stacionární i mobilní manipulační technika a mnoho dalších součástí recyklačních linek. V minulosti byly nejvíce podpořeny projekty na recyklaci plastů, a to včetně polystyrenu. Dále také například projekty na recyklaci papíru a dalších druhů odpadů.

Ne vždy je nutné měnit platná povolení nebo podstupovat proces EIA. V rámci dovybavení stávající technologie je možné též odstranit úzké hrdlo. I nový dopravníkový pás, úprava vsázky odpadu do technologie, drtič či jiná technologická úprava mohou stávající linku zefektivnit a zvýšit kapacitu i v rámci stávajícího integrovaného povolení.

Dále je v letošních výzvách umožněna podpora pro technologie na odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV do 2 000 EO. Tato oblast podpory je zacílena na adaptaci na podmínky nové kalové vyhlášky. Podpořit tak půjdou například odstředivky, kalolisy, a to i mobilní, nikoli však přímo vozidla. Toto zařízení však bude nutné provozovat v souladu se zákonem o odpadech.

V oblasti energetického využití odpadů je možné podpořit projekty například na výrobu tuhých alternativních paliv (TAP). Navazující koncové zařízení musí být provozováno v režimu zákona o odpadech. Nově je umožněno podpořit i zařízení typu MBÚ za předpokladu souladu projektů s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Zásadním bodem u těchto energetických projektů je najít soulad mezi veřejnou podporou a programem OPŽP. Program umožňuje podporu na relativně široké spektrum projektů, avšak je nutné najít i co nejvhodnější režim veřejné podpory, díky němuž by projekt skutečně mohl být podpořen. Pro mnohé projekty v oblasti energetického využití odpadů je možná vyšší podpora než dle regionální výjimky. Tato vyšší míra dotace se může týkat například projektůna tepelné využití kalů z ČOV, ZEVO na ostatní i nebezpečné (kromě SKO), technologie pyrolýzy, termolýzy, plazmového zplyňování a dalších technologií.

 

Autor: Martin Veverka, Specialista na dotace v oblasti životního prostředí, Ernst & Young, s.r.o., martin.veverka@cz.ey.com

Zdroj: Odpadové fórum 9/2018