Více času na podstatné

Popis procesu hodnocení EPE

11.03.2011 09:41

Od přijetí různých norem a specifikací systémů environmentálního řízení existuje problém, jak posuzovat, a zejména měřit a hodnotit jejich výsledky. Počínaje Nařízením E(H)S 1836/1993 – „Nařízení EMAS“ - je používán pojem environmentální profil.

V současné době nejrozšířenější specifikace pro zavádění a provozování systémů environmentálního řízení – norma ISO 14001- používá v definicích synonymní pojmy environmentální profil/environmentální výkonnost.

 

Norma ISO 14001 říká, že:

 

environmentální profil/environmentální výkonnost je tvořen

měřitelnými výsledky řízení vlastních environmentálních aspektů samotnou organizací

 

Tato definice je změkčena poznámkou, která říká, že „v kontextu systémů environmentálního managementu mohou být výsledky měřeny vůči environmentální politice, environmentálním cílům, environmentálním cílovým hodnotám  orga­nizace a dalším požadavkům na environmentální profil.“

 

V normě 14001 je dále uvedeno několik situací, v nichž je pojem environmentální profil použit, například:

 

„environmentální politiku tvoří celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením,“

 

nebo to, že: „zainteresovanou stranou je osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivněna.

 

V požadavku na přezkoumání vedením (čl. 4.6 normy 14001)  je stanoveno, že ve vstupech pro přezkoumání vedením musí být zahrnut environmentální profil organizace. Není stanoveno jakou formou či v jaké podobě.

 

V souvislosti s environmentální politikou je v normě 14001definováno neustálé zlepšování (povinný závazek organizace v environmentální politice), „jako opakující se proces zlepšování systému environmentálního managementu, kterým se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou orga­nizace“. A poznámka k této definici říká, že „tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti zároveň.“ A zde se nám objevil další pojem, nikde dále nedefinovaný, a tím je celkový environmentální profil.

 

Nastíněný metodicky  nedostatečně ošetřený stav se snaží doplnit mezinárodní norma:

ČSN EN IS0 14031:2000 - Environmentální management- Hod­nocení environmentálního profilu - Směrnice

 

Směrnice definuje environmentální profil jako „výsledky procesu, jímž organizace řídí své

environmentální aspekty“. Environmentální profil je tedy chápán jako proces/y a představuje souhrn výsledků monitorování a měření různých typů parametrů.

 

Předmětem normy ISO 14 031 je proces hodnocení environmentálního profilu (EPE), což je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem organizace.

 

EPE je průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v určitém časovém období.

 

Obsahem procesu hodnocení environmentálního profilu EPE je provádění výběru indikátorů, shromažďování a analýzy údajů, posuzování informací srovnáním s kritérii environmentálního profilu, informování a komunikace a periodické přezkoumávání a zdokonalování tohoto procesu, který má vedení organizace usnadnit rozhodování ve věcech environmentálního profilu organizace.

 

Norma ISO 14 031 nestanoví závazné úrovně environmentálního profilu. Nemá se využívat jako specifikační norma pro účely certifikace či registrace nebo pro stanovení jakýchkoli dalších požadavků na soulad systémů environmentálního managementu.

 

Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu podle normy ISO 14001 mají svůj environmentální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může jí proces hodnocení environmentálního profilu (EPE) napomoci při:

 

·         identifikaci jejích environmentálních aspektů;

·         stanovení, které aspekty bude pokládat za významné;

·         stanovení kritérií environmentálního profilu;

    a

·         posouzení environmentálního profilu podle těchto kritérií.