Více času na podstatné

Poslední číslo Věstníku MŽP tohoto roku právě vychází

29.12.2021 16:40

Ministerstvo životního prostředí vydalo prosincové číslo Věstníku MŽP. Obsahem 8. částky, kde najdete: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a dále Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

 

Dokument ke stažení:

Věstník