Více času na podstatné

Postup při projektování a zřizování komunitní a obecní kompostárny

10.08.2012 07:48

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo metodický pokyn "Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle §10a zákona o odpadech". Současná legislativa v oblasti nakládání s bioodpady neudává mnoho konkrétních pravidel pro zřizování a provoz zařízení (komunitní a obecní kompostárny), vznikají často nedorozumění a spory při projektování a povolování těchto zařízení ze strany dotčených úřadů, projekčních společností, ale i samotných potencionálních provozovatelů tj. obcí. Důvodem řady nejasností je také velká škála velikostí těchto zařízení - od kompostáren pro několik domů nebo zahrádkářskou kolonii, po kompostárny pro města. Metodický pokyn ze zabývá pouze komunitním kompostováním, které jsou zřizovány podle § 10a zákona o odpadech. Řada obcí již má zažádáno nebo žádá o dotace na komunitní kompostování, aniž by měla představu, co obnáší zřízení a provozování takového zařízení. Zároveň příslušné úřady, které mají v kompetenci povolování umístění, stavby nebo kontrolu provozování takového zařízení, nemají praktické zkušenosti, často ani přehled o problematice, aby mohly situaci objektivně posoudit.

 

Metodický pokyn ke stažení ZDE (Věstník MŽP č. 7/2012)

 

Přílohy metodického pokynu obsahují jednak "přesné znění §10a č. 185/2001 Sb., o odpadech" a dále "vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce".

Metodický pokyn byl zveřejněn ve Věstníku MŽP částka 7/2012. MŽP předpokládá platnost metodického pokynu do roku 2014, tedy do okamžiku nabytí účinnosti nové legislativy odpadového hospodářství.