Více času na podstatné

Posuzování informací

11.03.2011 09:59

2.4 Posuzování informací

 

Ze získaných dat vyhodnocujeme pro management či jiné uživatele nějakým způsobem zajímavou informaci. Tyto informace porovnáváme s kriterii environmentálního profilu organizace (např. dosažený stav a plánovaný stav v produkci odpadů, spotřebě energie ap.). Výsledky srovnání jsou předávány managementu, aby mohl přijmout opatření ke zlepšení (i dalšímu) environmentálního profilu či k udržení jeho úrovně.

 

Srovnání může nastínit i možné příčiny neplnění kriterií stanovených pro environmentální profil a možnosti pro zlepšování v dalším období.

 

Posuzování musí proběhnout objektivně, nestranně a pokud je to možné tak i nezávisle (obdobně jako u interních auditů). Při posuzování informací a jejich sdělení není vhodné akceptovat osobně angažovaná zdůvodnění pokud nemají racionální podstatu.

 

Analyzované informace o environmentálním profilu jsou základním informačním zdrojem pro posouzení úrovně práce s environmentálními aspekty organizace a pro hodnocení dosažených výsledků při  zlepšování či prevenci v oblasti životního prostředí.

 

Příklady informací popisujících environmentální profil organizace:

·         vývojové trendy environmentálního profilu organizace (např. snížení množství odpadu, snižování měrných emisí na jednotku produkce);

·         soulad s požadavky právních předpisů, správních rozhodnutí a povolení;

·         stav plnění dalších požadavků, které se organizace zavázala dodržovat;

·         úspory v nákladech, přínosy ze zlepšeného chování nebo další finanční výsledky;

·         příležitosti nebo doporučení ke zlepšení environmentálního profilu organizace.