Více času na podstatné

Pozor SFŽP aktualizoval "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP "

08.08.2012 15:12

Ke dni 8. 8. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. V Závazných pokynech byla upravena zejména kapitola 5 Zadávací řízení, ve které byly zapracovány úpravy související s novelou č. 55/2012 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Detailnější přehled změn bude k dispozici ve Změnovém listu Závazných pokynů.

Dále byly v podkapitole 5.2.3 upraveny a doplněny informace o náležitostech zadávací dokumentace. V podkapitole 5.4 byl upraven odkaz, na kterém je možné získat v elektronické podobě formulář Oznámení o zakázce, dále byl upraven text týkající se účasti zástupce SFŽP na jednání hodnotících komisí. Upravena byla i podkapitola 5.10.1 týkající se značkové specifikace a podkapitola 5.10.2, kde byla upravena tabulka ohledně postihů u zakázek, kdy se na příjemce nevztahuje zákon o veřejných zakázkách a vložena tabulka, která stanovuje postihy v případě, kdy se na příjemce zákon o veřejných zakázkách vztahuje.

V návaznosti na novelu č. 55/2012 Sb. byla upravena rovněž kapitola 6 Výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2), kde byly v podkapitolách 6.2.2 a 6.3.2 odstraněny informace ohledně losování jako způsobu omezení počtu zájemců.

Další úpravy byly provedeny v kapitole 8 Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu, kde byl v bodě p) podkapitoly 8.1 odstraněn upřesňující text ohledně vratek, v bodě f) podkapitoly 8.2 zobecněn text a dále pak byla upravena poznámka pod čarou v podkapitole 8.12.

V příloze č. 3 Poukázání vratek poskytnutých finančních prostředků v OPŽP byl přidán další účet, na který může příjemce poukazovat vratky.

 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ke stažení ZDE.

 

Zdroj: SFŽP