Více času na podstatné

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

08.08.2011 07:19

Právní předpisy MPO v legislativním procesu - stav k 5.8.2011

A. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 327);
 • Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 369);
 • Návrh zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (sněmovní tisk 347);
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 416).

B. Návrhy schválené Senátem:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 131);
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 128);
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 129).

C. Návrhy předložené Úřadu vlády k projednání:

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

D. Návrhy pro meziresortní připomínkové řízení:

 • Návrh vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie;
 • Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení chemického zákona, týkající se klasifikace nebezpečných chemických látek a klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických směsí;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).
   

Zdroj: MPO