Více času na podstatné

Právní předpisy MPO v legislativním procesu

27.07.2012 07:14

Právní předpisy MPO v legislativním procesu - stav k 1.8.2012

A. Návrhy předložené do Poslanecké sněmovny

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 712).

B. Návrhy předložené Úřadu vlády 

 • Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.

C. Návrhy právních předpisů pro meziresortní připomínkové řízení

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.;
 • Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov;
 • Návrh vyhlášky o energetických specialistech;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu;
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů;
 • Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013;
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky;
 • Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii;
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
Zdroj: MPO