Více času na podstatné

Přednášky ke stažení - Seminář normy ekomanagement 24.2.2010 (aktualizováno 12:40)

25.02.2010 07:50

Dne 24.2.2010 se v prostorách Ministerstva životního prostředí (MŽP) konal seminář „Co nového v normách k environmentálnímu managementu?“, pořádaný ve spolupráci Českého ekologického manažerského centra (CEMC), Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Technické normalizační komise (TNK) 106 pro environmentální management, Ministerstva životního prostředí (MŽP) a CENIA, české informační agentury životního prostředí.
Na semináři vystoupili odborníci z oblasti technické normalizace v environmentálním managementu, kteří prezentovali aktuální vývoj v normách řady ISO 14000, a dále zástupci MŽP, CENIA a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), kteří informovali o nově vydaném nařízení (ES) č. 1221/2009 (EMAS III).

Seminář zahájil ředitel CEMC Jiří Študent, který seznámil přítomné s cílem a programem semináře a činností CEMC. Zdůraznil, že CEMC je jmenováno centrem technické normalizace (CTN) pro oblast environmentálního managementu a představil související internetové portály www.tretiruka.cz a www.envisluzby.cz.

Gabriela Šimonová z ÚNMZ prezentovala organizační a institucionální zabezpečení technické normalizace v ČR. Jednotlivá CTN jsou zodpovědná za zajišťování normalizační činnosti ve svěřené oblasti, na mezinárodních jednáních zastupují Českou republiku nominovaní experti. TNK působí jako poradní orgány ÚNMZ, vytváří prostor pro spolupráci externích subjektů s ÚNMZ a umožňují jim účast na tvorbě norem. TNK určují koncepci a program normalizačních prací v dané oblasti, vydávají stanoviska k pracovním návrhům mezinárodních norem a jejich překladům, schvalují původní ČSN a zabývají se revizemi a opravami existujících norem. Závěrem podala základní přehled o normách v gesci TNK 106.
V následujících prezentacích představili jednotliví experti (Zdeněk Suchánek, Marie Tichá, Miroslav Hájek) stav a vývoj u konkrétních norem.

Zdeněk Suchánek představil opravy norem ISO 14001 a 14021 a vznikající normy ISO 14005, 14006 a 14066:
• ISO 14001 - oprava základní normy pro systémy environmentálního managementu jako reakce na revizi normy ISO 9001.
• ISO 14021 - do normy pro vlastní environmentální tvrzení byly doplněny některé definice (zejm. z oblasti ochrany klimatu), nové příklady tvrzení a nové symboly (vč. symbolů pro materiálovou identifikaci).
• ISO 14005 - fázová implementace EMS; norma neobsahuje certifikační postup, ten je ponechán čistě pod normou ISO 14001; norma již byla schválená a je těsně před vydáním (a překladem).
• ISO 14006 - směrnice k ekodesignu; norma, která je momentálně ve stádiu návrhu výboru (CD - committee draft), má sloužit organizacím jako pomůcka pro zavedení ekodesignu jako součásti EMS.
• ISO 14066 - požadavky na odbornou způsobilost ověřovatelů skleníkových plynů; norma je ve stádiu návrhu mezinárodního standardu (DIS - draft international standard).
Dále jsou připravovány novely, resp. pravidelné revize norem ISO 14031 (hodnocení environmentálního profilu) a 14063 (environmentální komunikace), v přípravě jsou normy pro uhlíkovou stopu (ISO 14067 a 14069) a technická specifikace ISO TS 14033 (kvantitativní environmentální informace).

Marie Tichá informovala o nově vydaném Pokynu pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů (TNI 01 0946), který je českou transpozicí ISO Guide 64, a vznikající normě ISO 14045 na hodnocení eko-efektivity:
• TNI 01 0964 - pokyn je určený především zpracovatelům produktových norem, kterým pomáhá identifikovat potenciální environmentální problémy spojené s produkty a zahrnout jejich řešení (předcházet jim) již při tvorbě norem; klade důraz na celý životní cyklus produktů a prevenci (minimalizace znečištění a rizik); vedle normativní části obsahuje pokyn také příklady z již existujících norem.
• ISO 14045 - norma se zabývá kvantifikovaným posuzováním eko-efektivity produktového systému; vychází z metody posuzování životního cyklu (LCA) a japonské metodiky pro výpočet eko-efektivity, přičemž obsahuje i příklady výpočtů; norma je ve stádiu CD.

Miroslav Hájek představil vznikající normu ISO 14051 - nákladové účetnictví materiálových toků. Informoval o posledním zasedání pracovní skupiny, jež se konalo v lednu v Praze a bylo doprovozeno odborným workshopem. Norma bude obsahovat několik případových studií, včetně české (výroba nábytku). V květnu bude publikován DIS, předpokládané vydání normy je březen 2011.
Další blok semináře se týkal nově vydaného nařízení (ES) č. 1221/2009 (EMAS III) a vystoupili v něm Pavel Růžička (MŽP), Tereza Havránková (CENIA - Agentura EMAS) a Radim Frolík (ČIA).

Pavel Růžička představil nově vydané nařízení jako součást evropského Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku, shrnul jeho obsah a zaměřil se na (nové) požadavky kladené na organizace, jednotlivé státy a Evropskou komisi. Základní požadavky kladené na organizace zůstávají oproti předcházejícímu nařízení (č. 761/2001) nezměněné, především byla ponechána vazba EMAS na normu ISO 14001. Je posílena role environmentálního reportingu stanovením závazných klíčových environmentálních indikátorů a dále doporučených indikátorů, které budou vymezeny pro jednotlivé obory v tzv. referenčních dokumentech. Logo EMAS bude používáno pouze v jedné verzi se zákazem použití na výrobcích nebo jejich obalech. Program EMAS se otevírá organizacím ze zemí mimo EU a nově umožňuje také tzv. korporátní registrace. (Pro oba případy registrací připravuje Evropská komise manuál.) Z požadavků kladených na členské státy je významná povinnost vytvořit na národní úrovni systém, který bude organizacím poskytovat asistenci při identifikaci právních požadavků a dále ustanovení o provázání EMAS s další legislativou a zohledňování EMAS při veřejných zakázkách.

Tereza Havránková soustředila svůj příspěvek na praktickou stránku registrací (kroky potřebné k zavedení systému a následné registraci organizace). Registraci je nutné obnovit po třech letech, přičemž každoročně musí registrovaná organizace zaslat Agentuře EMAS ověřené aktualizované environmentální prohlášení a zveřejnit jej. (Malým a středním podnikům lze - při splnění definovaných podmínek - prodloužit tyto četnosti na 4, resp. 2 roky.) Při neplnění povinností nebo porušování zákonů má Agentura právo registraci organizace pozastavit, příp. zrušit. Dále zdůraznila, že organizace není registrovaná ve chvíli ověření environmentálním ověřovatelem, nýbrž až poté, co projde registračním procesem u Agentury.

Radim Frolík se ve svém příspěvku zabýval problematikou akreditace environmentálních ověřovatelů. ČIA plánuje v rámci EMAS III zahrnout tuto akreditaci pod normu ISO/IEC 17021 (akreditace certifikačních orgánů pro systémy managementu), čímž by mělo dojít na straně ČIA i ověřovatelů k finančním i administrativním úsporám. V České republice nebude využíváno licencování (pouze akreditace podle nařízení č. 765/2008) a nebude umožněna akreditace jednotlivců. EMAS III neobsahuje téměř žádné nové požadavky na ověřovatele, s výjimkou povinnosti oznámit ČIA záměr ověřovat minimálně 4 týdny před konáním tohoto ověřování. Upozornil na problémy, kdy zahraniční ověřovatelé tuto povinnost neplní, což pak formálně brání registraci organizace, neboť ČIA neměl možnost daného ověřovatele dohledovat. V současné době působí na území ČR tři domácí a tři zahraniční ověřovatelé.

Na závěr semináře vystoupila Květa Remtová, která představila nově publikovaný slovník termínů environmentálního managementu (ISO 14050). Jeho úkolem je podat výklad termínů používaných (definovaných) v normách řady ISO 14000. Slovník, který obsahuje 209 hesel, je rozdělen do jednotlivých tématických kapitol (obecné termíny; systémy environmentálního managementu; validace, ověřování a audit; produktové systémy; posuzování životního cyklu; environmentální značení a prohlášení a environmentální komunikace; skleníkové plyny).

 

Prezentace ze semináře, kterého se zúčastnilo 75 posluchačů jsou Vám níže k dispozici vč. zvukového záznamu.

 

Vzhledem k velkému zájmu posluchačů (pozn. o seminář projevilo zájem 96 posluchačů) je předpoklad opakování semináře na podzim 2010 nebo počátkem roku 2011. Výhradním mediálním partnerem semináře bude opět odborný portál www.tretiruka.cz.

 

Prezentace:

 

01_CEMC_02_24.ppt (412 kB)
02_UNMZ_Normalizace a env.management.ppt (241,5 kB)
03_SuchánekNovinky v normách ISO Prezentace .ppt (3,3 MB)
04B_MT_Ecoefficiency.ppt (608 kB)
04B_MT_Guide 64.ppt (423,5 kB)
05_Hajek ISO 14051.ppt (140,5 kB)
06_Růžička_EMAS III.ppt (287 kB)
07_TH_registrace dle EMAS III_24.2.2010.ppt (2,5 MB)
08_Frolík_EMAS .ppt (2,8 MB)
09_Remt_Slovník ISO 14050.ppt (141,5 kB)

 

Zvukový záznam:

 

Upozornění: je možné, že se vám automaticky spustí všechny zvukové záznamy najednou

 

 

Záznam zvuku: Študent, Šimonová, Suchánek

 

 

Záznam zvuku: Tichá, Hájek

 

 

Záznam zvuku: Růžička, Havránková, Frolík