Více času na podstatné

Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)

11.03.2011 10:02

3. Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)

 

V hodnocení environmentálního profilu organizace jde o dlouhodobý, živý proces. Tento proces a jeho výsledky se proto musí pravidelně přezkoumávat s cílem identifikovat příležitosti ke zlepšení. Takové přezkoumání poskytne nutné informace managementu, který může následně přijmout opatření vedoucí ke zlepšení profilu řízení a provozu organizace a může vést i ke zlepšení stavu životního prostředí.

 

Obsahem přezkoumáni procesu hodnocení environmentálního profilu a jeho výsledků může být posouzení:

 

·         efektivnosti vynaložených finančních i jiných nákladů a dosažených přínosů;

·         pokroku při plnění kritérií environmentálního profilu, především politik a cílů;

·         vhodnosti kritérií environmentálního profilu;

·         vhodnosti vybraných indikátorů pro EPE a změny vybraných indikátorů;

·         komplexnosti a věrohodnosti zdrojů dat, metod sběru dat a kvality dat.

 

Příklady otázek, které mohou být řešeny při přezkoumání EPE:

·         poskytuje EPE adekvátní informace, které umožňují měřit změny environmentálního profilu organizace?

·         poskytuje včasné, vhodné a užitečné informace managementu?

·         je naplánován a realizuje se podle plánu?

·         je zpracován z vhodných zdrojů dat a ve vhodných intervalech sběru dat?

·         analyzuje a vyhodnocuje shromážděná data efektivně a věrohodně?

·         jsou poskytnuty odpovídající prostředky a zdroje?

·         zabývá se oblastmi stanovenými kritérii environmentálního profilu organizace?

·         je využíván pro získávání  informací pro podávání zpráv a komunikaci o výsledcích hodnocení environmentálního profilu?

·         pracuje se zainteresovanými stranami jako s partnery a vybízí je k sdělení stanoviska?

·         je pro organizaci přínosem?

·         je pružný, reaguje na změny v organizaci a v jejím okolí?

·         podchycuje, reaguje a řeší nové environmentální problémy?

·         je dobře propojeno s jinými systémovými požadavky a přijatými měřítky profilu organizace?

 

Výsledkem přezkoumání procesu EPE mají být rozhodnutí, která povedou ke zlepšení kvality znalostí o environmentálním profilu organizace a zlepšení informačního zázemí pro řízení vztahu organizace k životnímu prostředí.