Více času na podstatné

Připomínkové řízení - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

03.06.2011 14:03

Název předpisu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Termín připomínek: 18. 6. 2011

Anotace: Novela vyhlášky č. 432/2001 Sb., která upravuje doklady žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Komentář k novele:

Vyhláška č. 432/2001 Sb. představuje v současné době již tradiční a osvědčený návod pro žadatele o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, povolení k některým činnostem, stavební povolení k vodním dílům a povolení jejich užívání, povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, souhlas a vyjádření vodoprávního úřadu. Součástí vyhlášky je i stanovení náležitostí ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií či stavebních úprav.

Vyhláška prostřednictvím formulářů shrnuje údaje a doklady, které musí žadatel předložit jak podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak i v případě vodních děl podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška tak slouží jak potřebám žadatelů, kteří díky ní mají přehled o maximálním rozsahu údajů a dokladů, které po nich může vodoprávní úřad vyžadovat, tak samotnému vodoprávnímu úřadu, který na základě těchto údajů a dokladů rozhoduje, přičemž vyhláška zároveň stanoví i náležitosti takového rozhodnutí. Prostřednictvím formulářů, které tvoří přílohu vyhlášky, je možné i elektronické podání žádosti.

Vyhláška byla za dobu své účinnosti, tzn. od 1. 1. 2002, třikrát novelizována. Poslední novela (s účinností od 15. 2. 2008) podstatným způsobem snížila administrativní náročnost zavedením spojených formulářů žádostí o stavební povolení k vodnímu dílu a jemu odpovídajícímu povolení k nakládání s vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností).

V rámci novely vodního zákona zákonem č. 150/2010 Sb. došlo v ustanovení § 115 odst. 2 k rozšíření předmětu zmocnění k vydání vyhlášky. Toto rozšíření mělo vliv na počet případů, kdy má vyhláška stanovit, jaké doklady musí žadatel s ohledem na zvláštní potřeby vodního hospodářství předložit vodoprávnímu úřadu (původně se jednalo pouze o případ žádosti o rozhodnutí či vyjádření). Důvodem pro změnu tohoto ustanovení byla nedostatečná právní úprava namítaná jak ze strany žadatelů, tak i vodoprávních úřadů (např. chyběl vzor žádosti na stanovení ochranného pásma, apod.).

Podle nové úpravy § 115 odst. 2 vodního zákona má vyhláška stanovit, v kterých případech a jaké doklady se předkládají k žádosti o rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení nebo oznámení užívání, jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření.

Návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 115 odst. 2 vodního zákona a reaguje formálně na změny provedené novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb., kromě rozšíření předmětu zmocnění v § 115 odst. 2 vodního zákona zejména na nové ustanovení § 15a vodního zákona, které zavedlo možnost ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky s označením shody CE, na nově zavedený institut vodohospodářských úprav a jejich ohlašování a dále na rozšíření možnosti vypouštět odpadní vody do vod podzemních z jednotlivých staveb poskytujících služby podle § 38 odst. 7 vodního zákona.

Jednotlivé formuláře, které tvoří přílohu vyhlášky, byly aktualizovány v souladu s platnou legislativou (např. v souvislosti s klasifikací ekonomických činností CZ-NACE). Tímto krokem dochází ke snížení nároků na žadatele, kteří mají při podání žádosti k dispozici aktuální formulář a nemusí změny v jednotlivých právních předpisech sledovat. V návaznosti na rozšíření předmětu úpravy vyhlášky dochází rovněž k zavedení nových druhů formulářů. Tím dochází jak k dalšímu snížení nároků na žadatele, kteří se nemusí informovat vždy u příslušného vodoprávního úřadu, jaké náležitosti pro uvedené žádosti nebo ohlášení je třeba splnit, ale rovněž ke sjednocení dosud nejednotné praxe vodoprávních úřadů.

Zásadní změny, které měly vliv na podobu formulářů, spočívají zejména v rozšíření jejich předmětu (základní formulář žádosti o povolení k nakládání s vodami byl s ohledem na vodoprávní praxi rozšířen o další druhy nakládání s vodami, které stávající vyhláška neobsahovala; formulář žádosti o udělení souhlasu byl doplněn o nové stavby, zařízení nebo činnosti, pro které je podle platného vodního zákona vyžadován), případně ve vytvoření nových formulářů. Tímto způsobem jsou nově doplněny formuláře žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, neboť při povolování tohoto druhu vypouštění je vodoprávní úřad vázán rozdílnými ukazateli a hodnotami znečištění odpadních vod než při vypouštění do vod povrchových, a stávající společný formulář by tak byl nepřehledný. Na základě požadavku vodoprávní praxe a rozšíření předmětu zmocnění jsou rovněž nově zavedeny formuláře žádostí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu, o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu, o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, o udělení výjimky z použití závadných látek a o stanovení podmínek pro použití závadných látek a žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.

Kromě výše uvedeného byl ve všech formulářích doplněn údaj o polohopisné složce místa nakládání s vodami, stavby nebo činnosti v souřadnicovém systému S-JTSK, a to z toho důvodu, že se jedná o základní identifikační údaj pro vodoprávní evidenci, který musí být povinně uváděn v rozhodnutích vodoprávních úřadů. V reakci na změnu vodního zákona byl zrušen formulář žádosti o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami, nově je naopak zaveden formulář ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

 

Dokumenty ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu