Více času na podstatné

Připomínky: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

29.06.2017 15:05

Do meziresortního připomínkového řízení je předkládán návrh novely vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Novela je souborem změn, které se týkají například způsobu stanovení emisních limitů pro pachové látky, transpozice Směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení, a v neposlední řadě zapracovává taktéž požadavky tzv. ekoauditu. Účinnost je navrhována k 1. lednu 2018. Další podrobnosti najdete ZDE