Více času na podstatné

Připomínky: Novela zákona o právu na informace o životním prostředí

16.09.2020 20:12

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětný návrh zákona reaguje na přijetí dvou předpisů na unijní úrovni:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS a
  • Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1372, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o monitorování a podávání zpráv.

Vedle změn vycházejících z předpisů EU zavádí návrh dále koordinační strukturu pro oblast infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí (INSPIRE). Koordinační struktura je zavedena v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a současně vychází z vlastní činnosti a iniciativy Koordinačního výboru pro INSPIRE (dále jen „KOVIN“). Podstatou koordinační struktury je rozdělení jednotlivých témat, která jsou vymezena na unijní úrovni a v tuto chvíli jsou na vnitrostátní úrovni zakotvena ve vyhlášce, mezi konkrétní subjekty. Tyto subjekty jsou odpovědné za data z témat, která jsou jim přiřazena. Současně jsou k jednotlivým tématům určeny spolupracující subjekty. Navržená právní úprava vychází z dosavadní praxe a dále ji zpřesňuje a precizuje, čímž dochází k posílení efektivity a vymahatelnosti povinností pro oblast INSPIRE. To je zásadní pro dobrou spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou unií v této oblasti.

Členy KOVIN jsou zástupci ústředních správních úřadů, právnických osob sdružujících osoby působící v oblasti prostorových dat a právnické osoby sdružující územní samosprávné celky. Členové KOVIN si v rámci přípravy tohoto materiálu rozdělili jednotlivá témata mezi sebou tak, aby byla všechna řádně zastoupena. Rozdělení vychází ze stávající praxe. Předmětný materiál byl všemi členy KOVIN odsouhlasen. Členové KOVIN rovněž poskytli údaje o předpokládaných nákladech, které jsou podrobněji vyhodnoceny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA).

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

Platné znění

Rozdílová tabulka

Srovnávací tabulka RIA