Více času na podstatné

Připomínky: Recyklace, vyhláška VUŽ, energetická účinnost, vodíková strategie

14.06.2021 19:58

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k předpisům EU týkajících se výpočtu, ověřování a vykazování údajů o odděleném sběru plastových lahví na jedno použití. Směrnice (EU) 2019/904 stanovuje cíle pro tříděný sběr pro recyklaci odpadních plastových lahví na jedno použití. Cíl pro rok 2025 je 77% hmotnosti všech takových lahví na jedno použití uvedených na trh a cíl pro rok 2029 je 90%. Komise má stanovit metodiku pro výpočet a ověření těchto cílů odděleného sběru a formát, v němž mají členské státy hlásit údaje o lahvích na jedno použití, které byly každý rok odděleně sbírány.

 

Návrh vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Předkládaný návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními pneumatikami. Nově jsou v navrhované vyhlášce zejména definovány přesnější požadavky na pořádání osvětových kampaní, které mají informovat občany jak správně nakládat s výrobky s ukončenou životností, postupy při zpracování a dalším nakládání s výrobky s ukončenou životností a na vedení evidencí těchto výrobků spolu s důsledným ověřováním vykazovaných dat.

 

Energetická účinnost – revize směrnice o energetické náročnosti budov

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o energetické náročnosti budov. V roce 2020 představila Komise svou iniciativu „renovační vlna“ na podporu energetické renovace budov v EU. Tato strategie obsahuje akční plán s těmito prvky: i) regulační, finanční a zmocňovací opatření; a ii) cíl alespoň zdvojnásobit do roku 2030 roční podíl energetických renovací budov. Tento cíl vyžaduje revizi příslušného právního aktu EU, směrnice o energetické náročnosti budov. Revize se zaměří na ustanovení, která mají zásadní význam pro podporu renovace budov.

 

Vodíková strategie České republiky

Vodíková strategie České republiky vychází z Evropské vodíkové strategie. Vytváří rámec pro rozvoj vodíkových technologií, které jsou jedním z významných nástrojů pro plnění cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. Vodíková strategie má dva strategické cíle: snižování emisí skleníkových plynů a podporu ekonomického růstu. Je založena na čtyřech hlavních pilířích: výroba vodíku, užití vodíku, doprava a skladování vodíku a vodíkové technologie. Je připravena ve struktuře podle Metodiky přípravy veřejných strategií.