Více času na podstatné

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

27.09.2011 08:07

Databáze RESERS je anotovaná bibliografická databáze odborných článků z českých i zahraničních časopisu a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti.

 
Ukázka:

DEHOUST, G. - VOGT, R. - OCHS, A. - SIECK, M. - RADDE, A. - WEISS, V.
Beitrag der Siedlungsabfallwirtschaft zum Klimaschutz. Teil 1: Betrachtungen für Deutschland.
(Přínos komunálního odpadového hospodářství k ochraně klimatu. Část 1: Pozorování za Německo)
Müll und Abfall, 43, 2011, č. 5, s. 204-210.
Ve společné studii zkoumali německý Öko-Institut a Institut pro výzkum energie a životního prostředí přínos a možný budoucí potenciál odpadového hospodářství pro ochranu klimatu. Ještě v r. 1990 zatěžovalo komunální odpadové hospodářství klima téměř 38 mil. t škodlivých emisí, v dnešní době
klimatu aktivně odlehčuje každoročně o 18 mil. t. Dosažená úspora emisí odpadového hospodářství ve výši 56 mil. t odpovídá zhruba čtvrtině celkového úbytku emisí skleníkových plynů v r. 2006. Zvýšením podílu recyklace a využíváním efektivních technologií bude možno tento přínos do r. 2020 ještě zvýšit.

 

KOKALJ, F. - SAMEC, N.
Betrieb der ersten slowenischen Waste-to-Energy (WtE) Anlage und die Perspektive für weitere
Waste-to-Energy-Projekte in Slovenien. (Provoz prvního slovinského zařízení na výrobu energie
z odpadů a perspektiva dalších projektů výroby energie z odpadů ve Slovinsku)
Müll und Abfall, 43, 2011, č. 5, s. 218-224.
5 obr.,3 tab.,lit. 14
Zařízení na výrobu energie z odpadů v Celje pokrývá kompletně spotřebu tepla ve městě. Jeho provoz v uplynulém roce vedl k úspoře 2 mil. m3 fosilních paliv jen na výrobu tepla. Elektřina se využívá částečně k vlastní spotřebě zařízení, přebytek se napájí do sítě. Dalším pozitivním důsledkem provozu zařízení je snížení množství skládkovaných odpadů o faktor 7. Pokud jde o další rozvoj výroby energie z odpadů ve Slovinsku, za reálnou lze považovat stavbu dalších dvou zařízení ve městech Ljubljana a Maribor.

 

Italy notifies Commission about plastic bag ban. (Itálie notifikuje u Evropské komise zákaz plastových tašek)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2011, č. 249, s. 11.
Itálie, která zavedla zákaz plastových tašek od ledna 2011, aniž by o tom informovala Evropskou komisi, nyní řádně notifikuje "Návrh zákona o zákazu distribuce biologicky nerozložitelných tašek". Notifikace byla zaslána 5. dubna a členské státy mohou zasílat připomínky do 6. července 2011. Za porušení zákazu používání plastových tašek v Itálii bude hrozit pokuta 2 000 - 120 000 EUR. Záměrem zákonodárců je změnit chování spotřebitelů a snížit dopad plastových tašek na životní prostředí, způsobený jejich masovým používáním a odstraňováním.

 

LCA and economic evaluation of landfill leachate and gas technologies. (Analýza životního cyklu a ekonomické zhodnocení průsaků ze skládek a jímaného skládkového plynu)
Waste Management, 31, 2011, č. 7, s. 1532-1541.
3 obr.,6 tab.,lit.
Dánská studie analyzuje produkci průsaků a skládkového plynu na skládkách odpadů. Význam kontroly průsaků a skládkového plynu je potvrzen pomocí LCA analýzy na modelu EASEWASTE. Kromě toho obsahuje studie také ekonomické zhodnocení přímých nákladů na tyto činnosti. Výzkum prokázal značný vliv jímání průsaků a pokryvu skládek na snižování rizika pro zdraví lidí a životní prostředí navzdory nákladům s tím spojených.

 

Dokument ke stažení: Přírůstky RESERS 09/2011

 

Zdroj: MŽP