Více času na podstatné

Prodloužení příjmu žádostí do XXII. výzvy OPŽP

12.10.2010 07:41

Příjem žádostí do XXII. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5. Žádosti o podporu projektů s celkovými náklady do 25 mil. eur byl prodloužen do 29. 10. 2010.

 

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:

  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
  • vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:

  • vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
  • výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.),
  • vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence závažných havárií.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Omezení v rámci výzvy
Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout 200 mil. Kč.

 

XXII. výzva pro podávání žádostí o podporu na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.