Více času na podstatné

PROTOKOL O STRATEGICKÉM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VSTOUPIL V PLATNOST

26.10.2010 11:21

Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN z Espoo, který byl v květnu 2003 podepsán v ukrajinském Kyjevě 35 vládami a Evropským společenstvím, vstoupil v platnost dne 11. července 2010, tedy následně po estonské ratifikaci, která byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 12. dubna. Estonsko se přistoupením k protokolu připojilo k 11 dalším členským státům Evropské unie, k Evropské unii jako organizaci, k Albánii, Chorvatsku, Černé Hoře a Norsku. Protokol ratifikovalo i Slovinsko.

Nová mezinárodní smlouva má zajistit informovanost o environmentálních úvahách a jejich začleňování do strategického rozhodování vlád na podporu udržitelného rozvoje šetrného k životnímu prostředí. Ján Kubiš, výkonný tajemník Evropské hospodářské komise OSN, označil tento nový akt mezinárodního práva jako akt, díky kterému se „ochrana životního prostředí stává nedílnou součástí procesu rozvoje“.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí je systematický a preventivní proces prováděný za účelem analýzy ekologických dopadů  navrhovaných vládních plánů, programů a jiných strategií a dále za účelem integrace zjištěných poznatků do procesu rozhodování. Zahrnuje veřejnost a orgány působící v oblasti životního prostředí a zdravotnictví a dává jim možnost vyjádřit se k vládnímu plánování: odpovědný orgán je povinen zajistit informovanost veřejnosti a projednání záležitosti s dotyčnou veřejností, přičemž orgán přijímající rozhodnutí je povinen brát patřičný ohled na připomínky veřejnosti a orgánů působících v oblasti životního prostředí a zdravotnictví. Tato posuzování se nejčastěji provádějí v případech územního plánování na různých stupních správy, nacházejí však také uplatnění v případě plánů spadajících do jiných odvětví, které se týkají např.
energie, vody, odpadů, dopravy, zemědělství a průmyslu. Kupříkladu Černá Hora již protokol použila pro zlepšení jak vnitrostátního plánování obecně, tak zejména plánování rozvoje hydroenergetiky, který se pravděpodobně dotkne i sousední Albánie. Protokol vyžaduje posuzování
plánů a programů bez ohledu na to, zda mohou mít vliv na jiné země.

Protokol dále podporuje využívání tohoto výkonného nástroje na vyšších úrovních rozhodování, kdy po vládách požaduje, aby se snažily posuzovat také své politické koncepce a právní předpisy. Stejně tak přináší právní základ pro účast zdravotnického sektoru na plánování rozvoje, kdy vůbec poprvé požaduje, aby byly při projednávání otázek plánování rozvoje vždy osloveny i orgány působící v oblasti zdravotnictví.

Nabytí platnosti protokolu bude prvním konkrétním krokem směrem k dosažení rozvojového cíle tisíciletí 7, a sice „zajistit udržitelný stav životního prostředí“, a jeho prvního dílčího cíle: „integrovat principy udržitelného rozvoje do politik a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů“.

Protokol, ač sjednaný členskými státy EHK OSN a podepsaný evropskými ministry životního prostředí, zůstane otevřen všem členským státům OSN, a to na základě souhlasu přijatého na zasedání stran protokolu, které se poprvé sejdou v červnu 2011. Tento orgán bude také definovat, jak bude mechanismus naplňování Úmluvy z Espoo, který je používán jejím implementačním výborem, rozšířen pro přezkoumávání, jak státy tento protokol dodržují.

Česká republika ratifikovala protokol dne 19. 7. 2005. Příslušným legislativním nástrojem je v České republice zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Vstup protokolu v platnost nebude mít na českou legislativu žádný dopad.

Kompletní znění protokolu je k dispozici ve třech oficiálních jazycích EHK OSN (angličtině, francouzštině a ruštině), stejně jako ve dvou dalších oficiálních jazycích OSN (arabštině a španělštině) na adrese: https://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm.

Bližší informace naleznete na adrese www.unece.org/env/sea, případně se obraťte na níže uvedenou osobu:

Pan Nick Bonvoisin
Tajemník pro Úmluvu z Espoo
(Secretary to the Espoo Convention)
Tel: +41 (0)22 917 1193
E-mail: eia.conv@unece.org

 

Zdroj: zpravodaj EIA/SEA (vydává MŽP)