Více času na podstatné

Provoz myčky aut a ohlašovací povinnost do IRZ

17.03.2010 07:52

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Součástí čerpací stanice je myčka motorových vozidel. Z provozu myčky vzniká odpad 13 05 03 – kal z lapáku nečistot, a to v množství cca 12 t/rok. Odvoz a odstranění tohoto odpadu každoročně provádí oprávněná osoba. Má ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel čerpací stanice nebo oprávněná osoba provádějící odvoz kalů?

 

 

Ohlašování do IRZ za rok 2009

 

Předmětem dotazu je myčka aut, která je součástí čerpací stanice. Z myčky aut vzniklo za rok 2009 12 tun nebezpečného odpadu (kalů z lapáku nečistot). Odvoz odpadů zajišťuje oprávněná osoba.

Nejprve je nutné určit zda myčka aut naplňuje předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ a následně identifikovat kdo má příslušnou ohlašovací povinnost.

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů. Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ nahlásit do 31.3.2010.

 • Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří stacionární technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.
 • V oblasti odpadů se v IRZ sledují – přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES – ohlašovací prahy 2t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
 • Myčka aut je stacionární technická jednotka, která se nachází na jednom místě (ve stejné lokalitě). Podle dotazu je myčka součástí čerpací stanice. Myčka a čerpací stanice jsou součástí jedné provozovny. dohromady provozovnu.
 • Kal z myčky vzniká v souvislosti s provozem myčky. Z činnosti myčky vzniklo 12 t nebezpečného odpadu. Toto množství musí být připočteno k nebezpečným odpadům vznikajícím přímo nebo v přímé souvislosti s činností čerpací stanice. Pokud v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení vzniká více odpadů než je stanovený ohlašovací práh je nutné plnit ohlašovací povinnost do IRZ. Ohlašovací práh pro nebezpečné odpady byl překročen.
 • Ohlašovací povinnost do IRZ vždy plní provozovatel příslušné provozovny, nikoli společnost provádějící odvoz odpadu.
 • Provozovateli provozovny (skládající se z čerpací stanice a myčky aut) vznikla ohlašovací povinnost do IRZ.