Více času na podstatné

Vodní dílo bude nadále součásti pozemku

23.03.2016 12:14

SCHŮZE UKONČENA Dne 1.3. března byla zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Dá se očekávat, že největší pozornost určitě přitáhne první čtení novely zákona o ochraně ovzduší, kde Ministerstvo životního prostředí navrhuje přímou kontrolu kotlů v domácnostech. Z návrhu programu schůze vyplývá, že poslanci by se měli novele věnovat již druhý den schůze a to 2. března jako osmý bod.

Poslanci dále v rámci 42. schůze mají na programu další legislativní proces u novely týkající se ukládání CO2 do přírodních horninových struktur a o geologických pracích, biocidů, geneticky modifikovaných organizmů, ochraně zemědělského půdního fondu a nebo novely energetického zákona. Poslanci také projednají zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2014. V pátek 4.3. by měli poslanci schvalovat ve třetím čtením zákony týkající se novely zákona o veřejných zakázkách. Schůze bude zahájena 1. března ve 14 hodin odpoledne.

 

Aktuality:

23.3.:

 • 42. schůze byla dnes ukončena
 • Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu - III. čtení: poslanci dnes hlasovali také o pozměňovacím návrhu poslance Petra Kudely, který se týkal vodní děl - a tedy vodního zákona. Návrh počítal s tím, že by vodní dílo již nebylo součástí pozemku. Vlastník pozemku by tak byl povinen strpět na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. Vlastníku pozemku by náležela náhrada. Pozměňovací návrh evidovaný pod jako C3 nebyl přijat. Zemědělský výbor jako garanční výbor nedoporučil pozměňovací návrh schválit, naopak ministr zemědělství M. Jurečka se k návrhu postavil pozitivně.

 

11.3.:

 • Schůze přerušena do úterý 22. března do 14 hodin.
 • Poslanci podpořili vznik Agentury pro podnikání a inovace. Na starosti bude mít evropské dotace - více ZDE
 • Za vynětí půdy pro stavbu rodinných domů se má platit méně - více ZDE

 

9.3.:

 • Druhým čtením dnes prošel návrh novely energetického zákona, upravující postavení vedení ERÚ - více ZDE
 • Poslanci schválili nový zákon o zadávání veřejných zakázek - více ZDE

   

4.3.: Plán

 • 1. a 2. bod: třetí čtení návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (ST637 + ST638)

 

3.3.:

 • Interpelace od 14,30 hod:
  • poslanec Adamec ve věci EIA - výsledky vyjednávání v Evropské komisi na primiéra B. Sobotku - ZÁZNAM
  • poslanec Černý ve věci ukončení těžby uranu na Dolní Rožínce na primiéra B. Sobotku -  ZÁZNAM (od 7,20 minuty)
  • poslanec Kalousek ve věci staveb podle nového zákona o vlivu na život. prostředí na primiéra B. Sobotku - neprojednáno
  • poslanec Okleštěk ve věci výkupu kovů ve sběrnách druhotných surovin na ministra životního prostředí R. Brabce - ZÁZNAM (od 5:30 minuty) + ZÁZNAM (pokračování od 3:30 do 4:53 minuty)

 

 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014:
  • Poslanci vzali zprávu na vědomí
  • Zpráva za rok 2014 uvádí, že se zlepšování životního prostředí v ČR zpomaluje. Nejvýrazněji se české životní prostředí zlepšovalo po roce 1989, kdy se zásadně začaly měnit technologie výroby, byla přijata zcela nová legislativa a došlo k výrazné přeměně národního hospodářství. Po roce 2000 měly na postupné zlepšování kvality ovzduší vliv i vstup do Evropské unie a zavedení přísnějších standardů v ochraně životního prostředí spolu s prostředky, díky kterým je možné zlepšování kvality životního prostředí výrazněji financovat. Vliv na zlepšující se trend měla i světová krize, která obecně zpomalila průmysl a produkci, což bylo pro životní prostředí příznivé. Po roce 2010 se však celkový pozitivní vývoj zlepšování životního prostředí postupně zpomaluje. Nejinak tomu bylo i v roce 2014, což potvrzuje nová zpráva o stavu životního prostředí. Nevyhovující je stále kvalita ovzduší, vod i půdy. Naopak jako pozitivní zpráva označuje postupné snižování odběru vod v domácnostech, zvýšení počtu obyvatel připojených na ČOV nebo zvyšující se podíl veřejné dopravy v osobní přepravě. Více ZDE
    

2.3.:

 • Novela zákona o ochraně ovzduší: Návrh novely zákona prošel prvním čtením. Novelu dále projedná Výbor pro životní prostředí jako výbor garanční. Novelu také projedná výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také ústavně právní výbor. Návrh poslance Zahradníka na zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení ani na vrácení návrhu zákona navrhovali k dopracování nebyl přijat. Navržená lhůta pro zkrácení pro projednání zákona ve výborech o deset dnů také nebyla poslanci schválena. Kritici předlohy poukazují možný na zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Zastánci naopak mluví o právu na příznivé životní prostředí. První čtení trvalo přibližne jednu hodinu.
 • Geneticky modifikované organizmy: Návrh novely zákona prošel prvním čtením. Novelu dále projedná Výbor pro životní prostředí jako výbor garanční a také výbor zemědělský.
 • Zákon o daních z příjmů (NZDP):
  • VaV - poslanci schválili pozměňovací návrh týkající se výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnované do odpočtu (§34b). Nově tak bude možné zahrnout služby, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy, pokud výdaje na ověření nebo prokázání nebyly zahrnuty do odpočtu u jiného poplatníka
  • Výroba elektřiny - Nově se daňové zvýhodnění bude týkat provozovatelů malých elektráren o výkonu do 10 kWp. Daňové slevy budou platit už od začátku letošního roku. Nyní jsou příjmy z provozování výroben elektřiny zdaňovány jako příjem z jiného podnikání, k němuž je třeba podnikatelské oprávnění. Nově například u solárních elektráren s instalovaným výkonem do deseti kilowatt, na které od loňska nemusí být licence, již nepůjde o příjmy ze samostatné činnosti, ale o ostatní příjmy. Podle NZDP příjmy z provozování FVE ve výši do 30.000 korun ročně budou osvobozeny od daně.

 

1.3.:

 • Ukladání CO2: poslanci projednali ve druhém čtení novelu zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení - pozměňovací návrhy. Připomínáme, že na minulé schůzi poslanci nesouhlasili se schválením návrhu zákona již v prvním čtení, jak bylo navrhováno Ministerstvem životního prostředí.
 • Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu: poslanec Petr Kudela také podal pozměňovací návrh, který se týká vodní děl - tedy vodního zákona. Návrh počítá s tím, že by vodní dílo již nebylo součástí pozemku. Vlastník pozemku by tak byl povinen strpět na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. Vlastníku pozemku by náležela náhrada. Text pozměňovací návrhu ZDE

 

Anotace:

Ochrana ovzduší

Novela zákona o ochraně ovzduší by měla být od platná 1. června 2016 s výjimkami. Výjimkou by měl být i ponížený imisní limit pro částice PM2,5 z 25 μg.m-3 na 20 μg.m-3 s účinností od 1. lednu 2020.

Novela určitě vzbudí velkou diskuzi, protože navrhuje také zavést možnost přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech.  Navrhuje se zavést povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, že v průběhu 1 roku vznikne příslušnému orgánu ochrany ovzduší (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgán ochrany ovzduší provozovatele pouze písemně upozorní a poučí o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje. V návaznosti na druhé podezření na porušování zákona bude obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést kontrolu zdroje.

V průběhu vypořádání připomínek uplatnil Magistrát hlavního města Prahy připomínky, na jejichž základě byla do návrhu doplněna změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do přílohy zákona o správních poplatcích se navrhuje doplnit novou položku, která stanoví poplatky za úkony spojené s vydávání výjimek pro vjezd do nízkoemisní zóny.

Nový návrh také upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace. Cílem je jejich včasné vyhlašování a ukončování tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav (úprava přílohy č. 2 vyjmenované stacionární zdroje a pravidel pro sčítání zdrojů...) zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh. Na základě připomínky Ministerstva financí se návrhem vypouští možnost zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního podílu biopaliv podle § 19 odst. 2 zákona.

Navržená úprava má i umožnit, aby byly v nízkoemisních zónách v ČR uznávány i německé emisní plakety.

 

Ukladání CO2

Předložený návrh novely zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o geologických pracích má za cíl lepší provedení ustanovení čl. 3 bodů 2, 4, 15, 16, 20 a 21, čl. 11 odst. 2 a Přílohy I směrnice 2009/31/ES, o geologickém ukládání oxidu uhličitého (směrnice CCS) tak, aby jejich provedení do českého právního řádu bylo v souladu s evropským právem.

Jde o doplnění nových definic (vodní sloupec, geologická formace, oblak oxidu uhličitého, migrace, uzavřením úložiště, doba po uzavření), které jsou obsažené v článku 3 směrnice CCS, dále jde o nápravu chybné poznámky pod čarou (odkaz na zákona EIA), spojené s úpravou znění ustanovení § 7 odst. 2. Posledním bodem je nově zahrnuté provedení první věty přílohy I směrnice CCS do přílohy zákona o geologických pracích.

Tyto změny nemají mít podle navrhovatele (MŽP) žádný reálný dopad, neboť jde čistě o legislativně-technické úpravy, navíc zákon o ukládání CO2 v ust. § 24 stanoví, že ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur na území České republiky nelze do 1. ledna 2020 povolit. Dále je navrhováno, aby Poslanecká sněmovně Parlamentu České republiky vyslovila s tímto vládním návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Novela má být platná patnáctým dnem po dni vyhlášení.


GMO

Pokud projde předpis legislativním procesem, tak stát dostane možnost zakázat pěstování geneticky modifikované plodiny, která je povolená v Evropské unii. Dnes změnu zákona, kterou navrhlo ministerstvo životního prostředí odsouhlasila vláda. Tuto možnost členským státům dala evropská směrnice schválená v březnu, Česká republika by ji ale zatím kvůli chybějící legislativě nemohla využít.

V Česku se pěstuje pouze GM kukuřice, její plochy se stále snižují. V letošním roce její výměra klesla skoro o polovinu na necelých 1000 hektarů. Sklizená GM kukuřice se používá do bioplynových stanic nebo jako krmivo přímo na farmách. V příštím roce se podle ní očekává další pokles plochy.

Novela také ruší povinnost oznamování každého nového geneticky modifikovaného organismu (GMO), který je hodnocený jako nejméně nebezpečný, na uzavřených pracovištích jako jsou například vysoké školy, nemocnice nebo biotechnologické firmy. Jde tedy o použití v laboratořích pro výzkumné účely.

Pokud bude zákon zákonodárci schválen, měl by začít platit od července příštího roku.

 

Biocidy

Biocidní přípravky jsou chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka. Cílem návrhu zákona je provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 z května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR.

A to tak, aby pro výkon povinností vyplývající České republice z tohoto nařízení byly stanoveny příslušné orgány státní správy, sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení a v neposlední řadě i poplatková politika za hodnocení žádostí o povolení k dodávání biocidních přípravků na trh České republiky.

Předložený návrh zákona tak stanoví především postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle nařízení a sankce za porušení povinností stanovených nařízením. Pro účely přechodného období (pro některé typy přípravků platné až do roku 2024) byly stanoveny některé povinnosti pro podnikající fyzické a právnické osoby při uvádění těchto přípravků na trh.


Ochrana půdního fondu

Předložený návrh podle navrhovatelů jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví. Jak výbor pro životní prostředí tak i výbor zemědělský přijal k novele komplexní pozměňující návrhy.


Energetický zákon:

V Poslanecké sněmovně došlo u novely energetického zákona, k posunutí účinnosti ustanovení nového znění § 17b o změnách organizace Energetického regulačního úřadu. Vznik a působnost Rady Energetického regulačního úřadu byla odsunuta na 1. 8. 2017. Nedošlo k odsunutí účinnost novely zákona o státní službě, a souvisejících zákonů, které nabydou účinnosti již 1. 1. 2016.

Posunutím účinnosti vzniku Rady ERÚ vznikne od 1. ledna 2016 nesoulad mezi účinností energetického zákona, zákona o státní službě a doprovodných zákonů, které se týkají organizace a provádění sociálního zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového zabezpečení, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zaměstnanosti, střetu zájmů a nemocenského pojištění.

Proto byla připravena novela energetického zákona, která tento problém řeší a posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017. Jelikož se jedná o novelizaci platné a doposud neúčinné novely energetického zákona, je nutné, aby tento návrh nabyl účinnosti před 1. lednem 2016. Třetí čtení zákona bylo na prosincové schůzi přerušeno a následně na lednové schůzi byla novela navrácena do druhého čtení.

Přehled programu - PSP ČR 42. schůze:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 685/ - druhé / třetí čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení 
 • Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení  (Út 8. 3., 2. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení  (St 2. 3., 8. bod)
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 686/ - prvé čtení  (St 2. 3., 9. bod)
 • Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - třetí čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 711/ - prvé čtení
 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 667/  (Čt 3. 3., 4. bod v 11.00 hodin)