Více času na podstatné

Poslanci schválili novelu zákona o odpadech i novelu zákona o prevenci závažných havárií

08.07.2015 10:12

SLEDUJEME V polovině června byla zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci ve třetím čtení přijali jednak novelu zákona o odpadech i novelu zákona o prevenci závažných havárií. Obě novely by měly být platné prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Novely musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Poslanci odložili na další schůzi novelu zákona o spotřebních daní, tedy podporu biopaliv, protože stále není dokončená notifikace ze strany EU. Poslanci by měli dále projednat v prvním čtení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, novelu horního zákona. Na pořadu schůze jsou i novely vrácené Senátem, tedy novela zákona o ochraně veřejného zdraví a také novela zákona o místních poplatcích. Anotace k jednotlivým novelám najdete níže.

 

Aktuality:

 • 8.7.: Zákon o odpadech:
  • Výsledek: schváleno ve znění přijatých pozměňovacích návrhů (komentář MŽP k novele ZDE)
  • Účinnost: první den kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů
  • Platné znění s vyznačením změn: ZDE (neobsahuje přijaté pozměňovací návrhy)
  • legislativně technické úpravy: ANO
  • pozměňovací návrh - Výbor pro ŽP: ANO (Změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování NO by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis, rozšiřují se zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru pneumatik a definují se podmínky pro vznik kolektivního systém), dokument ZDE (MŽP souhlasí, více k návrhům ZDE)
  • pozměňovací návrh - Josef Kott: ANO (Pozměňovací návrh řeší nedostatečnou právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný od provozovatele čistírny odpadních vod) - 07928-10484.doc
  • pozměňovací návrh - Josef Kott: ANO (Označení a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů + související legislativně technická úprava), 07929-10485.doc

   

 • 8.7.: Prevence závažných havárií:
  • Výsledek: schváleno ve znění přijatých pozměňovacích návrhů
  • Účinnost: první den kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů
  • Platné znění s vyznačením změn: ZDE (neobsahuje přijaté pozměňovací návrhy)
  • legislativně technické úpravy: ANO
  • pozměňovací návrh - Výbor pro ŽP: ANO (Dokument ZDE)
  • pozměňovací návrh - poslanec Zahradník: NE (vypuštění § 31 odst. 3 "Krajský úřad zajistí zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie předloženého provozovatelem podle odst.1 pověřenou právnickou osobou. Při zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně, lhůta pro zpracování posudku však nesmí být delší než 20 dnů. V odůvodněných, zejména složitých případech, může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o dalších 20 dnů.

   

 • 7.7.: Biopaliva: z důvodu nedokončené notifikace byl bod přerušen do příští schůze (odročeno)
 • 24.6.: AVÍZO: Třetí čtení novely zákona o odpadech i prevenci závažných havárií je naplánováno na středu 8. července jako druhý resp. třetí bod jednání
 • 17.6.: Biopaliva - St 17. 6., 1. bod v 17.00 hodin (pokračování - první čtené) - přerušeno
 • 16.6.: Poslanci dnes projednali ve druhém čtené novelu zákna o odpadech a nevelu zákona o prevenci závažných havárií:
  • Odpady - pozměňovací návrhy:
   • VZP - dokument ZDE (MŽP souhlasí, více k návrhům ZDE)
   • Josef Kott - 07928-10484.doc (26 KB) / PDF (Pozměňovací návrh řeší nedostatečnou právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný od provozovatele čistírny odpadních vod.)
   • Josef Kott - 07929-10485.doc (18 KB) / PDF (Označení a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)
   • Josef Nekl - 07969-10525.odt (49 KB) (Legislativně technické úpravy)
   • Výsledek: ukončeno druhé čtení

    

  • PZH - pozměňovací návrhy:
   • VZP - dokument ZDE
   • Jan Zahradník - navrhuje vypuštění § 31 odst. 3 ve znění: "Krajský úřad zajistí zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie předloženého provozovatelem podle odst.1 pověřenou právnickou osobou. Při zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie se postupuje podle § 18 a 19 obdobně, lhůta pro zpracování posudku však nesmí být delší než 20 dnů. V odůvodněných, zejména složitých případech, může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o dalších 20 dnů."
   • Výsledek: ukončeno druhé čtení

 

Anotace předpisů:

Novela zákona o odpadech

Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12.

Navrhovaným zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů. 

Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Návrh též zajišťuje převod statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na skládky, které je v gesci Ministerstva životního prostředí, z působnosti zákona o státní statistické službě do působnosti zákona o odpadech.

Výbor pro životní prostředí k tzv. infringementové novele zákona o odpadech navrhuje celkem dvanáct pozměňovacích návrhů (více ZDE). Změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování nebezpečných odpadů by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis, rozšiřují se zákonné povinnosti v oblasti zpětného odběru pneumatik a definují se podmínky pro vznik kolektivního systém.

Na březnové schůzi PSP ČR prošla novela prvním čtení.

 

Prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí zvolilo jako nejvhodnější způsob provedení transpozice tzv. SEVESO směrnice III zpracování nového zákona o prevenci závažných havárií, jenž stávající zákon č. 59/2006 Sb. nahradí.  Využilo tak příležitosti provádění transpozice evropské směrnice formou návrhu nového zákona ke zpřehlednění právní úpravy, k upřesnění obsahových náležitostí bezpečnostní dokumentace a vyjasnění některých otázek souvisejících s prováděním takových změn v objektech, které působí změnu jejich zařazení do příslušné skupiny či vyžadují aktualizaci bezpečnostní dokumentace.

 • Dochází k rozšíření působnosti nového zákona o prevenci závažných havárií, a to ve vztahu k podzemním zásobníkům plynu. 
 • Návrh nového zákona o prevenci závažných havárií dále přesněji vymezuje povinnosti provozovatelů týkající se kategorizace jimi užívaných objektů a upřesňuje postup v případě, že se podmínky pro zařazení objektu do příslušné skupiny mění. 
 • Dalšími změnami v návrhu zákona jsou transponovány požadavky směrnice jak dosáhnout stanovených cílů v oblasti informování a zapojení veřejnosti a zajištění odpovídající úrovně kontroly plnění povinností provozovatelů.
 • Proces schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady doznal změny oproti současné právní úpravě, kdy krajské úřady využívají jako jeden z podkladů pro své rozhodnutí o schválení bezpečnostní dokumentace vyjádření Ministerstva životního prostředí.
 • V návrhu nového zákona o prevenci závažných havárií dochází k výslovnému zakotvení posudku bezpečnostní dokumentace jako odborného podkladu pro rozhodnutí krajského úřadu o jejím schválení. Úloha Ministerstva životního prostředí při projednávání návrhu bezpečnostní dokumentace tak bude vyloučena, což je žádoucí s ohledem na skutečnost, že ministerstvo plní úlohu odvolacího orgánu ve vztahu k rozhodnutím krajského úřadu o schválení či neschválení tohoto návrhu.
 • Vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace se nově zpoplatňuje, a to za účelem zajištění finančních prostředků potřebných pro zabezpečení činností spojených s odborným posouzením těchto dokumentů. Výše správního poplatku je navrhována diferencovaně v závislosti na jednotlivých typech schvalované bezpečnostní dokumentace a odvíjí se od jejich povahy a náročnosti jejich posouzení. Dopad těchto nákladů je analyzován v návrhu variant.
 • V návrhu zákona je dále stanoven přístup veřejnosti k informacím o rizicích spojených s nebezpečnými látkami umístěnými v objektech; každému je garantováno právo žádat informace o objektech, v nichž jsou nebezpečné látky umístěny, a to postupem podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Vedle toho budou krajské úřady povinny aktivně zpřístupňovat informace o rizicích spojených s užíváním těchto objektů, o bezpečnostních opatřeních přijímaných s cílem předcházet vzniku závažných havárií v těchto objektech a žádoucím chování obyvatel v případě, kdy k závažné havárii dojde.
 • Dochází rovněž ke zpřehlednění právní úpravy kontroly dodržování povinností ukládaných zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě provozovatelům objektů, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky, a nastavení pevného harmonogramu kontrol prováděných v jednotlivých objektech, s možností prodloužit interval mezi jednotlivými kontrolami v konkrétním objektu, pokud výsledky předešlých kontrol takový postup ospravedlňují.


Horní zákon:
Účelem návrhu novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, týkající se právní úpravy úhrad z dobývacích prostorů a z nerostů vydobytých na výhradních ložiskách (dále jen „z vydobytých nerostů“) je změna poměru rozdělení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů mezi státní rozpočet České republiky a obce a zjednodušení a zprůhlednění postupu při výpočtu, vybírání a vymáhání úhrad a navýšení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů.

Zatímco úhrady z dobývacích prostorů se od počátku jejich zavedení do současného horního práva staly příjmem obcí, na jejichž katastrálním území se dobývací prostory nacházely, úhrady z vydobytých nerostů se rozdělily tak, že polovina se stala příjmem obcí, na jejichž území se nerosty vydobyly, a druhá polovina se stala příjmem státního rozpočtu. V roce 2000 byl zákonem č. 366/2000 Sb. s účinností od 22. listopadu 2000 původní poměr rozdělení úhrad z vydobytých nerostů změněn tak, že 75 % se stalo příjmem obcí a 25 % příjmem státního rozpočtu České republiky. Tím se na úkor státního rozpočtu podstatně zvýšila kompenzace poskytovaná obcím. Prostředky odváděné státnímu rozpočtu jsou účelově používány k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Obecný, poměr rozdělení výnosu je nově navrhován takto – 38 % výnosu připadne obcím a 62 % státnímu rozpočtu.
Dále je navrhováno, aby sazba úhrady z dobývacích prostorů byla zvýšena na 1000 Kč, pouze v případě dobývacích prostorů, kde není povolena v příslušném ustanovení specifikovaná hornická činnost, je sazba úhrady stanovena na 300 Kč. Způsob výpočtu úhrady zůstane stejný. Příjem z těchto úhrad bude jako doposud v plném rozsahu příjmem obcí.

Obecně se navrhuje zvýšit výnos z úhrad z jednotlivých druhů vydobytých nerostů o cca 100 % (tj. 2x). Výjimkou je černé uhlí, hnědé uhlí dobývané hlubinně, radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, kde se zvýšení výnosu z úhrad nepředpokládá.

Změna způsobu výpočtu úhrady z vydobytých nerostů by měla zajistit požadované zjednodušení jeho provedení a současně zefektivnění kontroly. Změna spočívá v tom, že úhrada se nadále nebude počítat z tržeb za prodej výrobků zhotovených z vydobytých nerostů a upustí se od dosud používaného složitého vzorce. Způsob výpočtu úhrady se bude provádět jednoduchým součinem množství vydobytého nerostu a sazby úhrady.

Výjimkou z tohoto pravidla je způsob výpočtu úhrady za hnědé uhlí dobývané povrchovým způsobem. V tomto případě se výše úhrady zjistí vynásobením úbytku zásob těžbou, tedy výše těžby, výhřevností vytěženého hnědého uhlí, aby tím byla zohledněna kvalita těženého uhlí, a sazby úhrady. Výhřevnost vytěženého hnědého uhlí se zjistí z výsledků laboratorních rozborů uhlí, a to váženým průměrem, aby kvalita uhlí, která není konstantní v celém prostoru dobývání, byla do výše úhrady promítnuta odpovídajícím způsobem. Sazba úhrady bude stanovena v Kč/GJ.

Zákon stanoví limit pro maximální výši sazby úhrady z vydobytých nerostů pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů, a to ve výši maximální částky odpovídající 10 % tržní ceny za jednotku množství.

Dále je účelem tohoto návrhu přijetí opatření k zefektivnění státní statistické služby, a to redukcí počtu resortních statistických zjišťování a jejich převedení do působnosti resortních právních předpisů. V tomto konkrétním případě se jedná o vyřazení statistického výkazu Hor (MPO) 1-01 (Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů) z dalšího programu statistického zjišťování a jeho nahrazení evidencí vedenou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.


Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
Novela navrhuje změnu ustanovení vázaných na problematiku národních parků. Reaguje tak současně na snahy zákonem nově vyhlásit národní parky zřízené v roce 1991 nařízením vlády (především NP Šumava). Novela má tak jednotně řešit pravidla pro všechny národní parky při zachování hierarchie i kontinuity předpisů v této oblasti.

 

Podpora biopaliv

Předmětem navrhované právní úpravy je umožnit pokračování daňového zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv, která splňují kritéria udržitelnosti biopaliv. Navrhované typy daňových zvýhodnění u jednotlivých biopaliv jsou proto následující:

 • Pohonná hmota B30 (směs motorové nafty s metylestery řepkového oleje, který splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv, kde podíl metylesteru ve směsi musí činit nejméně 30 % objemu) bude zdaněna sníženou sazbou spotřební daně ve výši 8 415 Kč/1 000 litrů (standardní sazba spotřební daně u motorové nafty činí 10 950 Kč/1 000 litrů). Snížená sazba spotřební daně ve stejné výši je u této pohonné hmoty platná již podle stávající právní úpravy.
 • Pohonná hmota B100 (čisté metylestery mastných kyselin, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv) bude zdaněna sníženou sazbou daně 1 800 Kč/1 000 litrů. Podle stávající právní úpravy je tato pohonná hmota zcela osvobozena od spotřební daně. Daňové zvýhodnění etylesterů mastných kyselin je v souladu s Programem zrušeno.
 • Rostlinné oleje určené k pohonu motorů, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv, budou zdaněny sníženou sazbou daně ve výši 1 180 Kč/1 000 litrů.
 • Bioplyn (v kapalném nebo plynném stavu) učený k pohonu motorů bude i nadále zcela osvobozen od spotřební daně, resp. od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů.
 • Biopaliva druhé generace bude i nadále možné zcela osvobodit od spotřební daně na základě tzv. pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivých paliv.
 • Pohonnou hmotu E 95 bude i nadále možné zcela osvobodit od spotřební daně na základě tzv. pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších palivových směsí obsahujících líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný splňující kritéria udržitelnosti biopaliv.
 • U pohonné hmoty E 85 bude možné uplatňovat nárok na vrácení daně ve výši 12 600 Kč/1 000 litrů z objemu lihu obsaženého ve směsi. Dosud bylo možné uplatnit nárok na vrácení daně ve výši 11 310 Kč/1 000 litrů.

 

Další podrobnosti ke změmě zákona o ochraně ovzduší (povinné přimýchávání) - ZDE (str. 4 a 28)

 

 

Přehled navržených bodu programu:

 • Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - druhé/třetí čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - druhé/třetí čtení

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení  
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení 
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení 
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/7/ - vrácený Senátem  
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ 8/ - vrácený Senátem