Více času na podstatné

Půlroční bilance a program ministrů životního prostředí

28.01.2010 07:04

Po sedmi měsících ve vládě premiéra Fischera ministr životního prostředí Ladislav Miko předal 30. listopadu 2009 vedení resortu Janu Dusíkovi. Ladislav Miko rekapituloval, Jan Dusík představil svůj program na příštího zhruba půl roku...

 

Z BILANCE LADISLAVA MIKA
Ladislav Miko se vrátil do Bruselu ke své práci v pozici ředitele sekce ochrany přírodních zdrojů v Evropské komisi. Předtím představil úspěchy, kterých se mu podařilo s jeho týmem během působení ve funkci ministra životního prostředí dosáhnout, a neúspěchy, které zůstaly jako výzva pro nového ministra.
„Nebudu se zdaleka zmiňovat o všem, dotknu se některých věcí, které nás stály hodně úsilí a práce nebo byly nějakým způsobem nové a které považuji za významné. Díky velmi významné podpoře celého aparátu ministerstva a mých nejbližších kolegů a také díky dobré spolupráci s kolegy ve vládě se podařila velká většina cílů, které jsem si vytyčil na  začátku, naplnit. Myslím, že obecně mohu říct, že odcházím s výsledky v zásadě spokojen,“ shrnul Ladislav Miko.

Legislativa: ochrana přírody, EIA, biopaliva

„V oblasti legislativy se nakonec podařilo projednat v parlamentu a dotáhnout do konce víc záležitostí, než jsme původně věřili, že bude možné. Souvisí to i se změnou týkající se předčasných voleb, sněmovna pracovala déle.
Speciálně bych se chtěl zmínit o oblasti ochrany přírody a krajiny, o novém znění zákona 114 a souvisejících návaznýchmateriálů, které schválila vláda. Umožnily rozšířit a v podstatě dokompletovat soustavu Natura 2000. Počet evropsky významných lokalit narostl zhruba o 250. Až na pár jednotlivých výjimek tedy máme soustavu kompletní. Totéž se dá říct o ptačích oblastech. Vláda schválila vládní nařízení o vyhlášení dvou zbývajících ptačích oblastí v jižních Čechách, které byly v diskusi přes pět let,“ uvedl ministr.
Další důležitý materiál, který se projednával ve vládě, byla otázka přístupu k právní ochraně, novela týkající se procesu EIA. Podařilo se, aby prošla sněmovnou i senátem, ale k jednání ji vrátil prezident. (O několik málo dní později, už v gesci ministra Jana Dusíka prezidentské veto poslanecká sněmovna přehlasovala.) „Zmínil bych se ještě o návrhu novely zákona, který umožní vyšší přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, který nedávno schválila vláda. Zvyšuje podíl biopaliv na celkové spotřebě tak, jak je naším cílem, a zároveň představuje přímou pomoc českému zemědělskému sektoru,“ pokračoval v bila, geoportálnci Ladislav Miko.

Geoportál
„Za významné považuji také, že se podařilo schválit novelu zákona o právu na informaceo životním prostředí, která umožní zřídit geoportál s přístupem k mapám a informacím pro každého a zdarma. V minulosti bylo velkým problémem, že i mezi resorty navzájem se některé informace pořizované za státní peníze proplácely,“ upozornil odstupující ministr Miko. Díky této úpravě se informace z geoportálu otevírají pro širší použití, aniž by musely probíhat zmíněné fi nanční toky.

Strategie a koncepce
„Soustředil jsem se ve své práci také na zpracování dlouhodobějších materiálů strategických a koncepčních,“ vybral dále z činnosti MŽP pod svým vedením Ladislav Miko.
„Musím se samozřejmě zmínit o předložení Politiky ochrany klimatu, o které se diskutuje také v souvislosti s návrhem Státní energetické koncepce a která ukazuje cestu, jak můžeme naplnit svoje mezinárodní a domácí závazky v ochraně klimatu. Vláda schválila další zásadní materiál – aktualizaci Státního programu ochrany přírody a krajiny.
Za velmi významné považuji, že se nám podařilo zkompletovat a připravit materiál o tezích adaptační koncepce, který vláda schválila v poslední den mého působení“ zdůraznil Ladislav Miko. „Jde o adaptace na klimatické změny, materiál, se kterým jsem přicházel jako s úplně novou myšlenkou. Zvolili jsme při jeho přípravě postup,který místo aby jednotlivým resortům diktoval, co mají udělat, naopak vyzývá, aby pojmenované problémy související se změnami klimatu samy zanalyzovaly a přišly s návrhy postupu a řešení tak, abychom byli schopni se na změny adaptovat.Tyto teze vlastně určují, kdo jakým podílem by na výsledném materiálu měl pracovat. Pokud to půjde hladce, v průběhu příštího roku se zkompletují podklady resortů a do konce roku bude zpracována výsledná strategie.“

Finanční nástroje
Tým ministra Mika se věnoval také finančním nástrojům a fi nanční podpoře jak občanů, tak obcí, a koneckonců i průmyslu. Ministr stručně připomněl Operační program Životní prostředí a program Zelená úsporám, v němž se díky cíleným změnám rozeběhlo čerpání i přes důsledky hospodářské recese. „V operačním programu jsme se snažili zjednodušit procedury tak, abychom udrželi vysoký standard – náš program je nejlépe využitým programem ze všech operačních programů. Jsme přesvědčeni, že kromě environmentálních efektů přináší pozitivní efekty i pro sféru podnikání,protože přináší do systému příležitosti a kapitál,“ zhodnotil Ladislav Miko. „Po poměrně obsáhlých jednáních s obcemi ve všech našich národních parcích jsme připravili v rámci Státního fondu životního prostředí specializovaný program pro podporu opatření a akcí na katastrálním území obcí v národních parcích. Program bude mít roční rozsah asi padesát milionů korun. Není časově limitován a je specifi cky zaměřen právě na problémy národních parků a obcí ležících v nich. Z této naší reakce je jasné, že stát si uvědomuje určité limitace, které tyto obce mohou mít, a chce přispět specifi cky právě v této oblasti k jejich kompenzaci,“ vysvětlil ministr tento krok.

Evropská unie
Za jednu z nejvyšších priorit, kterou Ladislav Miko označil, když nastoupil do funkce, byla práce v rámci Evropské unie a zejména dokončení předsednictví. A jak vnímá výsledky? „Podle mého názoru se podařilo výsledků dosáhnout přesně podle očekávání. Určitě se nám podařilo v technické rovině – nechci komentovat politické hodnocení nebo vnímání našeho předsednictví jako celku – dostát velmi vysokému standardu a vpodstatě naplnit všechny naše cíle. Jako člověk, který pracoval v Komisi, jsem se hodně soustředil se svým týmem na to, abychom minimalizovali počet „živých“ případů, kde byl rozpor s legislativou Evropské unie. Jde o tzv. infringementy– řízení s Českou republikou pro nedodržování  evropské legislativy. V době, kdy jsem nastupoval, jich bylo v běhu 21 a během následujících sedmi měsíců se nám podařilo celkově jedenáct úplně vyřešit.
Z toho tři byly věcně odpracovány předchozím ministrem a za mého působení už jenom doběhly administrativně. Ostatních osm jsme vyřešili změnami v legislativě a dalšími kroky. V dalších čtyřech jsme se velmi výrazně posunuli. Tam legislativní návrhy právě procházejí sněmovnou nebo už prošly a čekají na podpis nebo na dokončení. Dá se tedy říct, že v patnácti z 21 případů infringementu se Česká republika vyhnula nepříjemným důsledkům, podařilo se je dořešit. U zbývajících několika jsme se posunuli také vpřed, ale daleko pomaleji. Souvisí to například s novelou zákona o vodách, která je po prvním čtení. Musíme vyčkat, až celý proces proběhne v parlamentu. Nicméně nemám ochybnosti, že i tam se dobereme ke zdárnému konci. Je také třeba říci, že během mého působení byly podány některé další stížnosti k Evropské komisi a že byly zahájeny dva další infringementy, které zůstávají k řešení pro mého nástupce. Jeden se týká autovraků a druhý splouvání Vltavy v Národním parku Šumava,“ uzavřel Ladislav Miko.

Informace o přírodě a krajině
Z dalších aktivit Ladislav Miko zdůraznil, že veřejnosti se dostává přístupu k souhrnným a podrobným informacím o stavu české přírody a krajiny. Vznikla zpráva, kterou si na začátku ve funkci vytyčil jako svůj cíl a kterou se podařilo schválit ve vládě a vydat ještě před koncem jeho působení na MŽP. Zpráva vyšla i knižně a je k dispozici všem. Připraven byl rovněž atlas krajiny, první souborné mapové dílo shrnující dostupné informace o ČR.

Zelená ekonomika
Za významný mezinárodní počin považuje  Ladislav Miko uspořádání mezinárodního fóra o zelené ekonomice. Ohlas mělo i na úrovni rady evropských ministrů pro životní prostředí, a dokonce bylo převzato nastupujícím španělským předsednictvím tak, aby jako nová tradice pokračovalo i v dalších letech. Tato fóra by se podle předpokladů měla organizovat na evropské úrovni dál. Spolupráce s jinými resorty „Rád bych se také zmínil o spolupráci s ostatními resorty,“ řekl Ladislav Miko. „Diskusí o problematice životního prostředí je velké množství – a samozřejmě konfliktních, rozporných, složitých témat. Musím říct, i když to zpočátku bylo velmi složité, že během sedmi měsíců práce se
podařilo vybudovat relativně velmi dobré vztahy. Zmínil bych se speciálně o našich tradiční partnerech, ať už je to ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství,
ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zdravotnictví nebo i ministerstvo spravedlnosti. Učinili jsme dosti významný posun v řešení vzájemných dlouho přetrvávajících kauz. Samozřejmě to znamenalo i z naší strany hledání a nalézání kompromisu. Nicméně, myslím si, že pro dobré fungování vztahů to bylo rozhodně užitečné a že řada věcí se posunula. S paní ministryní Juráskovou z ministerstva zdravotnictví jsme se dohodli na aktualizaci vzájemné spolupráce a přípravě společného memoranda o spolupráci ve věcech, které se týkají životního prostředí a zdraví, protože materiály, které byly zatím k dispozici, jsou staré i více než deset let. Dohoda o spolupráci byla podepsána oběma stranami na konci listopadu.“

Šumava
Z další velké skupiny záležitostí, které se podařilo velmi významně posunout, Ladislav Miko jmenoval dohodu s Rakouskem o řešení kůrovcové kalamity na pohraniční části NP Šumava. „Velká dohoda s obcemi, tzv. Vize 2020, o dalším postupu v Národním parku Šumava je ve připravená ve finální podobě. Ještě dopracováváme dokumenty, které
jsou k této dohodě přílohou. Týkají se jednak integrovaného programu rozvoje regionu z evropských fondů a jednak zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Můj příslib obcím i hejtmanovi byl, že tyto materiály budou projednány a podepsány společně,“ vyjádřil Ladislav Miko svou připravenost věnovat se této dohodě i jako ředitel v Evropské komisi zodpovědný za ochranu přírody, vzhledem k tomu, že záležitosti šumavského národního parku mají i evropský přesah. S podpisem se počítá na přelomu roku 2009/2010.

Odpady
„Posunuli jsme se významně v jednání o odpadech,“ pokračoval v bilancování ministr. „Jednak jsme novelizovali Program odpadového hospodářství a jednak se podařilo cestou kulatých stolů a velmi intenzívních jednání vrátit se k základům nového zákona o odpadech. Máme připraveny teze rozvoje odpadového hospodářství, které jsou konsensuální. To znamená, že se podařilo diskusi dostat z polarizované situace ministerstvo versus dva tisíce zásadních připomínek do stavu, kdy existuje konsensuální základ další práce na znění zákona.“

Myslivost
„Poslední věc, o které se dnes zmíním z toho, co považuji za úspěchy, je dohoda, kterou jsme podepsali s panem hejtmanem a současně předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslavem Palasem. Jde o dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a myslivci. Má kořeny v jednáních a – mohu-li to tak říct – v dohadech o znění zákona 114. Jsem připraven postupovat v souladu s evropskou iniciativou o udržitelné myslivosti – Sustainable Hunting Initiative. Podařilo se nám shodnout se na dohodě a 29.11. jsme ji podepsali,“ řekl Ladislav Miko při rekapitulaci své práce na konci listopadu 2009.

Horní zákon a kamiony
Za nejvýznamnější neúspěch považuje Ladislav Miko horní zákon: „Velmi mě mrzí, že se nepodařilo přesvědčit poslaneckou sněmovnu, aby se dokončila práce na geologickém a horním zákoně v souvislosti s napravením chyb, které v zákoně jsou z hlediska jeho vymahatelnosti. Vyústilo to nakonec ve stažení této novely vládou. To považuji z hlediska našeho resortu za neúspěch.“ Dalším zklamáním byla pro odcházejícíhoministra otázka víkendových jízd kamionů, která není záležitostí z dílny MŽP, ale jeho tým se ji snažil prosadit: „Naše ministerstvo mělo jasný názor jak na páteční, tak na nedělní omezení. Nakonec byl zvolen jiný postup a to považuji rovněž za náš neúspěch.“

Konec výjimek
Na konec si nechal Ladislav Miko zajímavou statistiku: „Jak víte, měli jsme ten šílený úkol, že jsme řadu výjimek museli schvalovat ve vládě. To se podařilo změnit novelou zákona od 1. prosince, takže už si toho normálního režimu neužiju. Pro představu: troufám si tvrdit, že jsme z hlediska předkládaných materiálů byli nejpilnějším ministerstvem ze všech, protože od května do dnešního dne jsme vládě předložili 325 materiálů. Spočítejte si počet týdnů a vydělte, abyste zjistili, co to znamenalo každý týden pro náš aparát. Co se týče výjimek, bylo to 282 vládních materiálů, které bylo třeba připravit, podepsat, rozeslat atd. Kromě toho jsme předložili 43 materiálů dalších. Snažili jsme se také rozvinout komunikaci a kontakty s různými partnery a podařilo se nám uspořádat s nimi za tu dobu na ministerské úrovni téměř 700 různých schůzek a jednání. To je taky relativně vysoké číslo. Pro řadu z nás to znamenalo velké vypětí, zvláště v posledních týdnech. Neměli jsme ale k dispozici více než něco přes půl roku, takže jsme někdy museli pracovat
více, než kdybychom měli k dispozici celé volební období. Za to patří všem spolupracovníkům můj dík.“

Výzvy
V heslech poté Ladislav Miko ještě jmenoval důležité úkoly, které stojí před jeho nástupcem: „Zákon o chemické bezpečnosti, probíhající diskuse o novém zákoně o ochraně
ovzduší, dokončení jednání o vzájemné pozici a fungování Politiky ochrany klimatu a Státní energetické koncepce, jednání s ministerstvem zemědělství o generelu vodních
nádrží a zmiňovaný zákon o odpadech – všechno jsou to velké a významné věci, kde jsme udělali velký posun, ale dokončování bude možná ještě náročnější. A to už nechávám v rukách Jana Dusíka.“

Z PROGRAMU JANA DUSÍKA
Týden poté, co byl uveden do funkce ministra životního prostředí, představil svůj program Jan Dusík: „Máme zřejmě s týmem na ministerstvu životního prostředí před sebou do voleb a do ustavení nové vlády zhruba půl roku práce. Budeme pracovat na věcech, které jsou rozběhnuté, a na dalších, jež vyplývají například ze Zprávy o životním prostředí ČR, kterou dostala vláda na zasedání minulý týden.“

EIA
„Hned druhý den po svém nástupu do funkce jsem obhajoval novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou vrátil prezident republiky. Potěšilo mě, že se podařilo přesvědčit většinu poslanecké sněmovny, že má být přehlasovánoveto prezidenta. Tím se nám podařilo záležitost dokončit a také urovnat spor s Evropskou komisí, který již dospěl do fáze žaloby proti České republice u Evropského soudního dvora. Teď očekáváme, že Evropská komise řízení zastaví a stáhne žalobu. Myslím si, že to je velký úspěch,“ řekl nový ministr.

Spory s Evropskou unií
„Máme ještě další spory, které s námi vede Evropská komise pro opožděné nebo nesprávné přepsání evropské legislativy. Budu se snažit snižovat jejich počet. Souvisí to s řadou
legislativních návrhů, které jsou buď v parlamentu, nebo je budeme ještě předkládat do vlády – zákony, nařízení vlády, vyhlášky. Včera jsem podepisoval tři vyhlášky v oblasti ovzduší, které by měly na některé tyto spory reagovat,“ oznámil Jan Dusík 8. prosince na své úvodní tiskové konferenci.

Opět odpady
„Asi nejvýznamnější krok v otázce evropských předpisů by měla být novela zákona o odpadech, kterou chceme předložit ještě tomuto parlamentu a která by měla reagovat na problémy týkající se směrnice o skládkování. Měla by zajistit transpozici rámcové směrnice o odpadech a ještě v tomto volebním období vyčistit stůl od nedostatků české legislativy v oblasti odpadů. Ve druhé fázi budeme pracovat na záměru nového zákona o odpadech, který jsme rozjednali velmi široce v rámci kulatých stolů se zástupci soukromého sektoru a nevládních organizací. Chceme v tom pokračovat. Předstupněm ale bude příprava euronovely. Nový zákon bychom rádi předložili ještě vládě premiéra
Fischera nebo alespoň uskutečnili meziresortní připomínkové řízení. Je to zákon, který potřebujeme, bez kterého se neobejdeme pro plnění některých cílů z evropských směrnic i našich domácích v oblasti odpadů,“ uvedl ministr Dusík.

Půda a ovzduší
Dále ministr doplnil, že v parlamentu je novela zákona o zemědělském půdním fondu, která by v tomto období měla být projednána ještě ve druhém čtení. „Slibujeme si od tohoto právního nástroje zejména zpomalení zastavování krajiny nejrůznějšími stavbami. Věříme tedy, že se ve sněmovně najde politická vůle, aby tento návrh byl schválen a mohl účinně fungovat.“ Ve sněmovně je rovněž novela zákona o ochraně ovzduší s navrženou účinností od 1. dubna příštího roku. Na jejím základě by se měly zvýšit podíly biosložky v benzínu i v naftě. Nemusí nutně jít o přimíchávání do běžného paliva, týká se to i rozvoje směsí s vysokým obsahem biosložky nebo i stoprocentních biopaliv. „Chceme, aby se tento krok dál udělal a naplnil se cíl z evropské legislativy, který je 5,75 % do roku 2010. Dlouhodobý návazný cíl potom činí 10% podíl biopaliv v palivech pro dopravu do roku 2020,“ shrnul Jan Dusík.

Obnovitelné zdroje energie
„Budeme se samozřejmě podílet i na projednávání novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, který se týká fotovoltaiky,“ ujistil ministr. „Vnímáme to jako téma, které ukazuje, že fotovoltaika je byznys, který se stává čím dál efektivnějším. Reakce, kterou připravila vláda ve formě novely zákona, zkracuje investiční návratnost fotovoltaických elektráren, což dokládá naše předpoklady, že obnovitelné zdroje energie budou čím dál více konkurenceschopné, jak se budou rozšiřovat. Tudíž je možné narovnat tento netržní prvek směrem k tržnímu postupu – postupnému vyvažování cen jednotlivých zdrojů energií tak, jak se dostávají v širší míře na trh obnovitelné zdroje. To podporujeme.
Na druhou stranu bychom nechtěli, aby se tato novela zákona rozšiřovala o další záležitosti. Máme rozjednáno a budeme pokračovat s ministerstvem průmyslu a obchodu
v práci na samostatné novele zákona, která by mimo jiné měla rozšířit zákon o využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla. Zároveň by měla transponovat evropskou směrnici o obnovitelných zdrojích energie, která je v tzv. klimaticko- energetickém balíčku. Nepřejeme si ale, aby na jedné z posledních schůzí poslanecké sněmovny došlo k masivnímu útoku na zákon o obnovitelných zdrojích energie. Myslíme si, že v zásadě je to nástroj účinný, měla by proběhnout jenom tato korekce a systémové věci by se měly řešit posléze, s větší rozvahou a na meziresortní úrovni.“

Emisní obchodování a chemická bezpečnost
„Do vlády bychom měli z právních předpisů předložit ještě novelu zákona o emisním obchodování spočívající v začlenění letecké dopravy do tohoto systému. Je to transpozice
evropské směrnice a myslíme si, že by také mohla být ještě schválena v současné poslanecké sněmovně,“ odhaduje Jan Dusík. Během svého funkčního období ministr zamýšlí ještě prosadit návrh zákona o chemické bezpečnosti: „Jde o zcela nový zákon, ale věřím, že se nám podaří najít pro něj shodu a tento program dokončit.“

Legislativní výhled
„Přestože nám zbývají už jenom tři schůze poslanecké sněmovny, budeme se snažit těchto několik předpisů ještě projednat. Paralelně budeme pracovat na návrzích dalších předpisů. Zmínil jsem se už o návrhu zákona o odpadech. Další, který by se měl projednat na vládní úrovni, je návrh zákona o ovzduší, který považujeme za významný nástroj k efektivnější ochraně ovzduší, snižování imisní zátěže. Tento návrh je teď po meziresortním připomínkovém řízení a mým cílem je, aby ho vláda projednala. Pak samozřejmě bude záležet na další vládě, aby ho převzala do legislativního procesu a do poslanecké sněmovny“ uzavřel Jan Dusík přehled legislativních plánů.

 

Změny klimatu
„Co se týče mezinárodních jednání, samozřejmě dnešními dny hýbe konference v Kodani,“ řekl ministr Dusík. Na konferenci OSN o změnách klimatu poté odjel s cílem, „aby evropské úsilí bylo doplněno úsilím zbývajících partnerů a aby evropský režim, který byl nastaven klimaticko-energetickým balíčkem a cíli, které si Evropská unie stanovila, platil globálně. Podíleli jsme se na přípravě během českého předsednictví. Připravovali jsme hlavní část pozic Evropské unie pro mezinárodní vyjednávání.“ V Kodani měl ministr Dusík naplánovanou řadu schůzek se švédským předsednictvím, aby mu český tým pomáhal ve vyjednáváních. „Naším cílem je, aby výstup kodaňské konference byl co možná
nejkonkrétnější a řešil všechny oblasti: snižování emisí, adaptace, fi nancování, rozvoj kapacit... Jsme si vědomi, že jednání v Kodani nejspíš nedospějí k uzavření mezinárodní
dohody. Společně se švédským předsednictvím a EU chceme, aby byl přijat soubor rozhodnutí kodaňské konference, která se pak budou přepisovat do mezinárodní dohody,“ předjímal ministr reálnou situaci na samém začátku konference.

Rok biodiverzity
„Kromě jednání o klimatu se budu věnovat i dalším mezinárodním otázkám,“ oznámil své plány Jan Dusík. „Rok 2010 je Mezinárodním rokem ochrany biodiverzity. Je to velmi důležitý mezník, který původně měl být údobím zastavení poklesu biodiverzity. Už víme, že toto úsilí se nedaří. Ve skutečnosti nyní jde teprve o zpomalení poklesu. Budeme tedy jednak pracovat s veřejností a představíme situaci, jaká je na mezinárodní úrovni i v České republice, a jednak budu navazovat na práci svého předchůdce Ladislava Mika a společně s ním v jeho současné pozici v Evropské komisi budu usilovat, aby se problém snížení biologické rozmanitosti dařilo lépe řešit. Máme k tomu řadu programových nástrojů. Máme také k dispozici i fi nanční zdroje v Operačním programu Životní prostředí. Takže to bude silné téma pro rok 2010,“ řekl ministr.

Finance
Jako další prioritu MŽP označil nastupující ministr pokračování a co nejefektivnější využívání Operačního programu Životní prostředí: „Jsme na tom velmi slušně, co se týče výběru projektů. Samozřejmě příprava projektů v oblasti životního prostředí je časově složitější, ale postupně se zvyšuje tempo poskytování peněz na projekty. Jsem přesvědčen, že máme dobře založenou praxi na to, abychom peníze efektivně vyčerpali a nemuseli vracet z OPŽP ani jediné euro.“ Podobně zhodnotil Jan Dusík program Zelená úsporám: „Během roku 2009 došlo dvakrát k modifi kaci programu a nyní je nárůst počtu žádostí poměrně významný. Budeme dál sledovat trend. Česká republika je nejúspěšnější zemí, co se týče prodeje emisních kreditů v mezinárodním obchodování. Podařilo se nám zatím prodat kredity zhruba za 16 miliard korun. To je v porovnání s ostatními zeměmi velký úspěch. Myslím si, že jsme věc uchopili dobře a že není důvod měnit program tak, jak je nastavený v základních parametrech. Budeme dál pokračovat a samozřejmě se také
podíváme, jestli neexistují nějaké jednotlivé bariéry, které by bránily podávání projektů a jejich úspěšnosti. Zelená úsporám představuje i jasnou odpověď na ekonomickou
krizi, je to podpora domácností, zaměstnanosti, stavebních fi rem.“

Ochrana přírody
„Důležitou oblastí bude ochrana přírody,“ řekl ministr Dusík. „Vnímám tu některé problémové otázky. Budu chtít pokračovat v konstruktivní diskusi o managementu a hospodaření na území Národního parku Šumava jak s kraji, tak s obcemi. Je připraven rámec spolupráce: týká se na jedné straně využívání evropských peněz i peněz ze státního rozpočtu, na druhé straně rozšiřování bezzásahových území v Národním parku Šumava. To je do značné míry předjednáno a myslím si, že dohoda možná je. Přeji si, aby debata o koexistenci chráněného území s takovou přírodní cenností, jako je Národní park Šumava, a rozvoje obcí a regionu byla věcná, nikoli vedená formou silných politických prohlášení. Myslím si, že to možné je.“Ministerstvo životního prostředí se bude také zabývat postupem vyhlašování nových chráněných území, která jsou v různém stadiu rozpracovanosti. „Chtěli bychom připravit vyhlášení nového národního parku Křivoklátsko, vyhlásit novou CHKO Soutok v oblasti dolní Moravy, a rozšířit CHKO Kokořínsko“, říká ministr. „To jsou také dlouhodobě připravované záležitosti a už nějakou dobu se o nich diskutuje s dotčenými obcemi a s veřejností. Uvidíme, jak se nám podaří projednávání
dokončit. U národního parku by bylo potřeba přijetí zákona, to ale nebude možné v tomto volebním období. Chráněné krajinné oblasti ale jsou v kompetenci vlády a já se budu snažit, aby vše proběhlo.“

Zájmy životního prostředí
„Témat, kterými se budu se svým týmem zabývat na ministerstvu, je poměrně hodně,“ uzavírá ministr Jan Dusík nástin svého pracovního programu. „Je zde rozdělaná práce, na kterou budu navazovat. Chci se ovšem podívat i na věci, které nebyly dosud řešeny, a nastavit nějaký směr, který bude moci převzít můj nástupce po volbách. Věřím, že se podaří udržet odbornou úroveň MŽP jako platného resortu, který ve vládě dokáže hájit zájmy životního prostředí položené na vědeckých argumentech a na faktických údajích o tom, v jakém stavu životní prostředí je.“

 

Zdroj: zpravodaj mžp (1/2010)