Více času na podstatné

Rada stvrdila kompromis ve věci revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, Rada a EP se shodli na směrnici o energetické účinnosti

03.07.2012 15:14

Rada 7. 6. 2012 stvrdila kompromis ve věci revize směrnice č. 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (tzv. WEEE Directive).

 

Pozadí

Komise svůj návrh předložila v prosinci 2008 s cílem „napojit" jej věcně na směrnici č. 2002/95 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. RoHS Directive), jejíž revizi předložila rovněž. Ve výsledku by měl vzniknout koherentní legislativní rámec ke snížení nebezpečných látek (mj. olova, rtuti či kadmia) v elektrických a elektronických zařízeních, resp. ke zvýšení míry jejich znovuvyužití a recyklace v případě, že daná zařízení vyjdou z užívání.

Členské státy se dlouhodobě stavěly proti propojení směrnic RoHS a WEEE, resp. byly spíše pro 2 separátní normy s různým záběrem a různými cíli. Výbor ENVI však již v červnu 2010 demonstroval zcela opačný postoj. Potvrdilo se to jak v listopadu 2010, kdy plénum EP přijalo svou pozici k prvnímu čtení návrhu, jež by měl revidovat směrnici RoHS, tak v únoru 2011, kdy plénum EP završilo první čtení revize směrnice WEEE. Rada politické dohody dosáhla až v březnu 2011. Výbor ENVI přijal zprávu Karl-Heinze Florenze pro druhé čtení v říjnu 2011. Kompromisu EP a Rada dosáhly v prosinci 2011. EP jej stvrdil v lednu 2012.

 

Klíčové a sporné body

Po dobu prvních 4 let platnosti nové směrnice (do roku 2016) bude zachován stávající „závazek": zpracovávat 4 kg „elektrošrotu" na osobu a rok. V následujících 3 letech (do roku 2019) by se mělo dále zpracovávat 45 % WEEE počítaných ze sumy elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh (za tím účelem by měl vzniknout online registr aktualizovaný výrobci). Po těchto 7 letech budou mít členské státy 2 možnosti: zpracovávat 65 % WEEE počítaných ze sumy elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh, nebo zpracovávat 85 % veškerých vygenerovaných WEEE.

S ohledem na předchozí negociace lze konstatovat, že k ústupkům byla donucena jak Rada, tak EP. Zatímco členské státy vyžadovaly maximum výjimek, EP naopak předpokládal co nejpřísnější normu. ČR spolu s dalšími 9 státy EU (Bulharskem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem) přesto bude moci výše uvedený 65%, resp. 85% požadavek naplňovat až v roce 2021, tj. o 2 roky později.

Směrnice by měla být, pokud jde o kategorie výrobků, jednodušší a nejpozději po 6 letech by se měla vztahovat fakticky na všechny WEEE (včetně např. fotovoltaických panelů).

Co se týče odpovědnosti za nakládání s WEEE, břímě by měli nést nejprve výrobci (popř. jejich zástupci, pokud výrobce v daném členském státě nepůsobí), obchodníci (drobných WEEE typu mobilních telefonů - do délky 25 cm - by mělo být možné se bezplatně „zbavit" v obchodech s výměrou min. 400 m2, což již dříve odsoudila např. organizace UEAPME), vývozci odpadu mimo EU, až poté spotřebitelé a jen výjimečně daňoví poplatníci.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

 

Předpokládaný další vývoj

Nová směrnice by měla být implementována do 18 měsíců od vstupu v platnost, k čemuž dojde po uveřejnění v Úředním věstníku EU.

 

Odkazy

 

 

Zdroj: Euroskop