Více času na podstatné

Revize referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

31.07.2013 21:12

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), odbor ekologie, oddělení integrované prevence, zabezpečuje podle ustanovení § 30 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, pro vybrané kategorie průmyslových činností uvedených v příloze č. 1) zákona sledování nejlepších dostupných technik (BAT) obsažených v dokumentech Evropské unie (EU). V současné době spolupracuje v rámci mezinárodních technických pracovních skupin (TWG) zřízených při Evropském úřadu IPPC v Seville (EIPPCB) a v rámci národních technických skupin (TPS) při revizích několika referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF), a sice:

 

  • Výroba desek na bázi dřeva;
  • Průmysl papíru a celulózy;
  • Velkoobjemové organické chemikálie;
  • Velká spalovací zařízení;
  • Rafinerie ropy a zemního plynu;
  • Chloralkalická chemie.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Desky na bázi dřeva“

V lednu 2011 vstoupila v platnost směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED). Transpozice směrnice byla provedena změnou zákona č. 76/2002 Sb. Změna se projevila i v příloze č. 1) k zákonu, a to, mimo jiné, rozšířením kapitoly 6. Ostatní činnosti, podkapitola 6.1 Průmyslová výroba o další výrobu uvedenou pod písm. c) jednoho či více následujících druhů desek na bázi dřeva: desky z orientovaných třísek, dřevotřískové desky nebo dřevovláknité desky, při výrobní kapacitě větší než 600 m3 za den.

Z tohoto důvodu se započalo s přípravou nového referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba desek na bázi dřeva”, který je prvním referenčním dokumentem o BAT (BREF) zpracovávaným dle nové směrnice IED.

V roce 2013 se předpokládá dokončení prvního návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba desek na bázi dřeva” a mělo by proběhnout setkání zástupců TWG v Seville. V EU je cca 120 zařízení , která budou spadat do působnosti nově připravovaného referenčního dokumentu o BAT (BREF). V ČR se jedná pouze o dvě zařízení: KRONOSPAN v Jihlavě a Dřevozpracující družstvo v Lukavci.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Průmysl papíru a celulózy“

Původní, stále platný referenční dokument o BAT (BREF) “Průmysl papíru a celulózy” byl vydán v roce 2001. S revizí dokumentu se započalo v roce 2007. Předpokládá se, že po mnohaletém úsilí bude referenční dokument o BAT (BREF) “Průmysl papíru a celulózy” dokončen v roce 2014. Proces revize se pozdržel především díky snaze významně rozšířit původní dokument z 600-ti stran na téměř 1000 stran. Třetí návrh referenčního dokumentu o BAT (BREF) byl vypracován koncem ledna 2013. Finální setkání TWG v Seville proběhlo ve dnech 22. až 26. dubna 2013.

Konečný návrh referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Průmysl papíru a celulózy” bude projednáván na 5. jednání Fóra dle čl. 13 směrnice IED, které se bude konat 20. září 2013 v Bruselu.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Velkoobjemové organické chemikálie“

Původní, stále platný referenční dokument o BAT (BREF) “Velkoobjemové organické chemikálie” byl vydán v roce 2003. Revize dokumentu započala už v roce 2009. Proces revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Velkoobjemové organické chemikálie” je zatím velmi zdlouhavý. Průběžně probíhá sběr dat formou dotazníků k jednotlivým druhům organických chemikálií. Do 13. září 2013 probíhá sběr dat k chemikáliím: glykoly, formaldehyd a nižší olefíny. Získané podklady budou využity pro přípravu prvního návrhu revize, který by měl být hotov do konce 2013.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Velká spalovací zařízení“

Původní, stále platný referenční dokument o BAT (BREF) “Velká spalovací zařízení” byl vypracován v roce 2006. Revize dokumentu začala v roce 2011. Pro revizi zaslala ČR celkem 11 připomínek. ČR se aktivně zapojila do revize tím, že vytipovala osm energetických zdrojů. Výrobny byly zvoleny vzhledem k jejich perspektivě provozu, různorodosti spalovací technologie a užívaných paliv. Jednalo se o zdroje Teplárenského sdružení (teplárny a výtopna) a Skupiny ČEZ (elektrárny). Pro všechna zařízení byly vyplněny dotazníky, které společně s ostatními dotazníky pro zařízení umístěná i v jiných státech EU tvoří základ pro revidovaný referenční dokument o BAT (BREF).

Připomínkování prvního návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Velká spalovací zařízení” probíhá od července 2013. Návrh dokumentu je tvořen formou změn či oprav stávajícího, případně doplněním nových kapitol dle požadavků směrnice IED. Návrh dokumentu obsahuje kapitolu 10, která se týká návrhu závěrů o BAT, kde jsou navrženy jednotlivé BAT techniky pro danou kategorii činností s odkazy na celý dokument. Připomínkování prvního návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Velká spalovací zařízení” probíhá do 30. září 2013. Případné bližší informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese: drastakova@mpo.cz.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Rafinerie“

Původní, stále platný referenční dokument o BAT (BREF) “Rafinerie ropy a zemního plynu” byl vypracován v roce 2003. Revize tohoto dokumentu začala v roce 2008. Ve dnech 11. až 15. března 2013 se uskutečnilo závěrečné jednání TWG v Seville k druhému návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Rafinerie ropy a zemního plynu”.

Návrh revidovaného referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Rafinerie ropy a zemního plynu” bude projednáván na Fóru dle čl. 13 směrnice IED, které se uskuteční dne 20. září 2013 v Bruselu.

 

Referenční dokument o BAT (BREF) „Výroba chloru a louhu“

Původní, stále platný referenční dokument o BAT (BREF) “Výroba chloru a louhu” byl vydán v roce 2001. Revize tohoto dokumentu začala v roce 2008. Aktuálním tématem v průmyslovém sektoru výroby chloru a louhu je ukončování provozu rtuťové elektrolýzy a konverze na membránovou technologii. Tato problematika se na území ČR dotýká celkem dvou chemických závodů, konkrétně se jedná o Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem (SPOLCHEMIE, a.s) a chemičku v Neratovicích (SPOLANA, a.s).

V rámci 4. jednání Fóra dle čl. 13 směrnice IED, které se uskutečnilo dne 6. června 2013 v Bruselu, probíhalo vypořádání připomínek k druhému návrhu referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba chloru a louhu”. Celkem bylo zasláno pouze 14 připomínek z 5 členských států (Rakousko, Německo, Bulharsko, Slovensko a ČR). Z toho se sedm připomínek týkalo závěru o BAT. Zástupci členských států měli možnost své připomínky komentovat. Zástupce MPO prezentoval připomínky národní TPS “Chloralkalická chemie” týkající se stanovení jedné BAT – AEL pro různé techniky redukce emisí volného chloru v odpadních vodách.

 

Zdroj: MPO