Více času na podstatné

Sběr dat

11.03.2011 09:56

2.2 Sběr dat

 

Abychom zajistili dostatek kvalitních vstupních dat pro výpočty hodnot u vybraných indikátorů EPE musíme data shromažďovat pravidelně a systematicky, a to  z vhodných zdrojů a v takových intervalech aby to odpovídalo plánu EPE.

 

Postupy provádění sběru dat musí zajistit spolehlivost dat a jejich věrohodnost. Kvalitu získaných dat může ovlivnit např. jejich dostupnost, přiměřenost, odborná správnost, metodika výběru dat a jejich ověřitelnost. S výhodou lze využít postupy sběru a zpracování dat používané v systémech řízení jakosti.

 

Organizace může použít svá vlastní data získaná vlastní činností, nebo data z externích zdrojů. Možnými zdroji dat jsou například:

·         vlastní monitorování a měření;

·         vlastní interview a pozorování;

·         hlášení a evidence pro správní orgány;

·         inventarizace, provozní záznamy, např. deníky;

·         účetnictví a účetní podklady, ekonomický informační systém;

·         zprávy zpracovávané pro systém EMS – přezkoumání vedením, audity systému a jeho prvků ap.;

·         záznamy o výcviku a vzdělávání, personální evidence;

·         externí vědecké podklady - zprávy a studie;

·         státní orgány, akademické instituce a nevládní organizace a jejich publikace;

·         dodavatelé a obdobní smluvní partneři;

·         požadavky, náměty a stížnosti zákazníků, spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran.