Více času na podstatné

Senát schválil zákon o prevenci závažných havárií i novelu zákona o odpadech

12.08.2015 13:00

DNES SLEDUJEME Senát dnes schválil infringmentovou novelu zákona o odpadech i novelu zákona o prevenci závažných havárií a to ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou. Pokud obě novely podepíše prezident, tak budou platné prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

Aktuality (12.8.):

 • Potravinový odpad: usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie schváleno (podklad ZDE)
 • Problematika vod v EU: Senát schválil doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie (podklad ZDE) - doporučení VEU ZDE
 • Odpady: Senát schválil návrh novelu zákona o odpadech ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Diskuze v Senátu se vedla zejména z pohledu vypuštění zřízení kolektivního systému pro zpětny odběr pneumatik (Stenozáznam)

 

 

 • Odpady: VUZP - nepřijal žádné usnesení, Komise pro rozvoj venkova doporučuje přijmout novelu zákona ve znění postoupeném PSP ČR
 • PZH: Senát schválil návrh zákona o PZH ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou (Stenozáznam)
 • PZH: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost i výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu i Výbor životní prostředí doporučují novelu zákona schválit návrh zákona ve znění příjaté Poslaneckou sněmovnou
 • Program schůze: Novela zákona o prevenci závažných havárií bude projednána jako první bod dopoledního programu schůze Senátu a novela zákona o odpadech jako bod druhý. Jako třetí bod programu Senát projedná opatření k dosažení "dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik. Jako předposlední bod programu senátoři projednají návrh usnesení k problematice potravinového odpadu. Schůze začala v 9 hodin.

 

Anotace předpisů:

Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12.

Navrhovaným zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů. 

Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Návrh též zajišťuje převod statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na skládky, které je v gesci Ministerstva životního prostředí, z působnosti zákona o státní statistické službě do působnosti zákona o odpadech.

Formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik. Do novely ji prosadil sněmovní výbor pro životní prostředí. Navrhovaná úprava má umožnit zejména splnit povinnost na dosažení nejméně 35% úrovně zpětného odběru pneumatik, kterou stanovuje zákon o odpadech už od roku 2014.

Další schválené pozměňovací změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování NO by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis. Dále další schválený pozměňovací návrh by měl řešit nedostatečnou právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný od provozovatele čistírny odpadních vod. 

 

Prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí zvolilo jako nejvhodnější způsob provedení transpozice tzv. SEVESO směrnice III zpracování nového zákona o prevenci závažných havárií, jenž stávající zákon č. 59/2006 Sb. nahradí.  Využilo tak příležitosti provádění transpozice evropské směrnice formou návrhu nového zákona ke zpřehlednění právní úpravy, k upřesnění obsahových náležitostí bezpečnostní dokumentace a vyjasnění některých otázek souvisejících s prováděním takových změn v objektech, které působí změnu jejich zařazení do příslušné skupiny či vyžadují aktualizaci bezpečnostní dokumentace.

 • Dochází k rozšíření působnosti nového zákona o prevenci závažných havárií, a to ve vztahu k podzemním zásobníkům plynu. 
 • Návrh nového zákona o prevenci závažných havárií dále přesněji vymezuje povinnosti provozovatelů týkající se kategorizace jimi užívaných objektů a upřesňuje postup v případě, že se podmínky pro zařazení objektu do příslušné skupiny mění. 
 • Dalšími změnami v návrhu zákona jsou transponovány požadavky směrnice jak dosáhnout stanovených cílů v oblasti informování a zapojení veřejnosti a zajištění odpovídající úrovně kontroly plnění povinností provozovatelů.
 • Proces schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady doznal změny oproti současné právní úpravě, kdy krajské úřady využívají jako jeden z podkladů pro své rozhodnutí o schválení bezpečnostní dokumentace vyjádření Ministerstva životního prostředí.
 • V návrhu nového zákona o prevenci závažných havárií dochází k výslovnému zakotvení posudku bezpečnostní dokumentace jako odborného podkladu pro rozhodnutí krajského úřadu o jejím schválení. Úloha Ministerstva životního prostředí při projednávání návrhu bezpečnostní dokumentace tak bude vyloučena, což je žádoucí s ohledem na skutečnost, že ministerstvo plní úlohu odvolacího orgánu ve vztahu k rozhodnutím krajského úřadu o schválení či neschválení tohoto návrhu.
 • Vydání rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostní dokumentace se nově zpoplatňuje, a to za účelem zajištění finančních prostředků potřebných pro zabezpečení činností spojených s odborným posouzením těchto dokumentů. Výše správního poplatku je navrhována diferencovaně v závislosti na jednotlivých typech schvalované bezpečnostní dokumentace a odvíjí se od jejich povahy a náročnosti jejich posouzení. Dopad těchto nákladů je analyzován v návrhu variant.
 • V návrhu zákona je dále stanoven přístup veřejnosti k informacím o rizicích spojených s nebezpečnými látkami umístěnými v objektech; každému je garantováno právo žádat informace o objektech, v nichž jsou nebezpečné látky umístěny, a to postupem podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Vedle toho budou krajské úřady povinny aktivně zpřístupňovat informace o rizicích spojených s užíváním těchto objektů, o bezpečnostních opatřeních přijímaných s cílem předcházet vzniku závažných havárií v těchto objektech a žádoucím chování obyvatel v případě, kdy k závažné havárii dojde.
 • Dochází rovněž ke zpřehlednění právní úpravy kontroly dodržování povinností ukládaných zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě provozovatelům objektů, v nichž jsou umístěny nebezpečné látky, a nastavení pevného harmonogramu kontrol prováděných v jednotlivých objektech, s možností prodloužit interval mezi jednotlivými kontrolami v konkrétním objektu, pokud výsledky předešlých kontrol takový postup ospravedlňují.

 

Přehled:

 1. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /senátní tisk č. 114/
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 115/
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení "dobrého stavu" vod EU a snížení povodňových rizik (podklad ZDE) /evropský senátní tisk č. K 014/10/
 4. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu

 

 

Mohlo by vás zajímat:

 • informace z jednání červnové schůze PSP ČR - ZDE