Více času na podstatné

Senát schválil "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále novelu zákona o právu na informace o ŽP i zákon o ochraně přírody a krajiny

08.10.2009 13:17

Senát schválil novelu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů  na životní prostředí (EIA). Pro bylo 43 hlasů, proti 2 hlasy.

Ministr životního prostředí Ladislav Miko uvedll novelu: Hlavním důvodem předložení návrhu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je skutečnost, že Evropská komise podala dopisem ze dne 22. září 2009 žalobu u Evropského soudního dvora proti České republice z důvodu nesouladu české právní úpravy s ustanovením článku 10a tzv. EIA směrnice. Podstatou kritiky je to, že ne všechny subjekty z řad tzv. dotčené veřejnosti, které se zúčastnily procesu EIA, mají podle české právní úpravy zajištěn přístup k právní ochraně. Zdůrazňuji, že navrhované a předkládané řešení ministerstvo životního prostředí konzultovalo přímo s Evropskou komisí, která sdělila, že by se jeho přijetím dosáhlo nápravy nekompatibility s EIA směrnicí a zastavení soudního řízení. 

Evropská komise původně požadovala, abychom definovali dotčenou veřejnost, která by měla mít vždy přístup k soudu.

 

To by v praxi znamenalo zvýšení počtu podaných žalob dotčenou veřejností a s tím související vyšší zatížení správních soudů. Od původních požadavků komise po vysvětlení ustoupila. Předkládaný návrh sice zavádí aktivní žalobní legitimaci pro uvedené nevládní organizace, v praxi však ke zmnožení počtu žalob nedojde. Uvedené nevládní organizace se v praxi následných řízení již účastní, a to podle jiných právních předpisů, které jim toto účastenství přiznávají, např. § 70 zákona č. 114.

Lze tedy shrnout, že navrhovaná úprava představuje minimalistické řešení. Rovněž bych rád připomněl, že právě nesoulad české právní úpravy s EIA směrnicí je již nyní, jak asi velmi dobře víte, důvodem častého zpochybňování probíhajícího stávajícího procesu EIA na záměr nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín ze strany Rakouska.

Další změnou, kterou novelizace přináší, je úprava doby platnosti již vydaných stanovisek EIA, kde dochází k prodloužení platnosti stanoviska ze dvou na pět let. Jde tak o vstřícný krok směrem k podnikatelské sféře, kdy u mnohých záměrů je v praxi obtížné připravit a shromáždit ve lhůtě dvou let veškeré podklady a stanoviska dotčených orgánů a dochází ke zbytečným stresům a konfliktům, a tímto způsobem jsme vlastně vyšli vstříc podnikatelské sféře.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás zdvořile o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Celý text bouřlivé diskuze k návrhu zákona čtěte zde

 

Dále senát schválil novelu:

- zákona Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

    Důvod novely: Jedná se rovněž o novelu, která harmonizuje český právní řád s požadavky evropské směrnice, tzv. INSPIRE o infrastruktuře pro prostorové informace v Evropském společenství. Předkládanou novelou se současný zákon o právu na informace o životním prostředí rozšiřuje o relativní samostatnou část, která upravuje podmínky pro tvorbu a poskytování prostorových dat. Jde zejména samozřejmě o mapy, které vytvářejí orgány veřejné správy a které souvisejí s ochranou životního prostředí. Tyto mapy budou orgány veřejné správy zpřístupňovat prostřednictvím webové stránky, na níž bude možné vyhledat a hlavně při výkonu veřejné správy užívat různé mapy se zárukou ze strany státu. Při vytváření map bude nutné splnit technické požadavky, které umožní uživateli s nimi snadnou zacházet. Mapy budou přístupné formou licenční smlouvy, která se bude uzavírat elektronicky. Vyhledávat a prohlížet mapy bude možné bezplatně, ostatní služby bude možné zpoplatnit prostřednictvím služeb elektronického obchodu. Orgány veřejné správy, ale i některé organizační složky státu budou mít přístup k veškerým službám zdarma.

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

    Důvod novely: Předložený návrh je tedy výhradně technickou novelou, který zprůchodňuje znění senátní verze novely zákona 114, a to ze tří důvodů:

Za prvé podle již přijaté novely zákona o ochraně přírody a krajiny nemá momentálně žádný orgán ochrany přírody kompetenci vykonávat státní správu ve věcech ochrany přírody v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách.

Jinými slovy řečeno, nebylo by orgánu, který by mohl vydat potřebné výjimky na jakékoliv aktivity, které by se odehrávaly v tomto území, pokud leží mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky. To by samozřejmě znamenalo superpřísnou ochranu bez jakékoliv výjimky, myslím, že to rozhodně záměrem nebylo.

Druhou podstatnou věcí je odejmutí dosavadní kompetence krajským úřadům vydávat stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45 odst. 1, ukládat kompenzační opatření a informovat o nich ministerstvo životního prostředí. To jistě také nebylo záměrem. Tady by dopadem stávajícího znění byla zbytková kompetence a pravomoc vydávat ta stanoviska by přešla, pokud je území mimo CHKO a národní parky, na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, což by znamenalo skokový a dosti značný nárůst administrativní zátěže,nemluvě o tom, že ta změna je naprosto nesystémová, neboť všechny kompetence ve vztahu k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem v těchto územích přísluší v současné době krajským úřadům. Tady by se to krajským úřadům nesmyslně vzalo a dalo by se to na trojkové obce.

Navíc ani obce s rozšířenou působností nejsou podle stávajícího textu bez schválení tohoto doplňku technického kompetentní vydávat stanoviska pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti v národních přírodních rezervacích a přírodních památkách, v těchto by tedy nebylo možné realizovat záměry, které by mohly mít významný vliv na evropsky významné lokality v ptačí oblasti, neboť by nebyl žádný orgán kompetentní k vydání stanoviska, které je k tomu potřebné.

Třetí změnou je doplnění přechodného ustanovení, rušícího ochranná pásma dosavadních CHKO. Podle schválené novely nebudou ochranná pásma u nově vzniklých CHKO vyhlašována, nicméně u těch starých zatím existují a samozřejmě by bylo logické, abychom ten režim měli stejný u všech CHKO, tzn., aby se už u vyhlášených CHKO ochranná pásma zrušila.

Bez nápravy těchto chyb cestou technické novely by vznikly při aplikaci zákona neřešitelné obtíže, a to jak pro státní správu, tak pro investiční sféru.

 

Jaký eko předpis ještě bude senát projenávat?

Jako poslední bod programu mají senátoři na programu "Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů" - Originál dokumentu

 

Zdroj: www.senat.cz