Více času na podstatné

SFŽP - Aktualizace Implementačního dokumentu

29.06.2011 10:50

Dne 8. 6. 2011 byla Monitorovacím výborem schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Podrobný přehled změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.

 

V kapitole 3 byly upraveny informace o příjemcích podpory - mezi přijatelné příjemce podpory v prioritní ose 1, podoblasti podpory 1.3.2 byly doplněny příspěvkové organizace státu a mezi přijatelné příjemce podpory v prioritní ose 3 byly doplněny státní podniky. Dále byla upravena alokace finančních prostředků v prioritní ose 3 ve prospěch oblasti podpory 3.2.

Do 4. kapitoly byl vložen nový projektový indikátor vztahující se k prioritní ose 6.

V kapitole 5 byla doplněna a přeformulována obecná pravidla způsobilosti výdajů na osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon a fotografický aparát. Dále byly upraveny informace o způsobilosti výdajů v oblastech podpory 6.1, 6.2 a 6.5.

Další změny byly provedeny v kapitolách 6, 8 a 10. V kapitole 6 byla upravena odrážka týkající se specifických kritérií přijatelnosti u oblasti podpory 3.1. V kapitole 8 byly upraveny odkazy na legislativu z důvodu přijetí změn ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Do kapitoly 10 byla vložena povinnost monitorovat pokrok u projektů s investičními náklady mezi 25 a 50 mil. EUR.

 

Přehled změnn oproti verzi Implementačního dokumentu k 27. 4. 2011:


Kap. 3.1.6, str. 30 - Doplněny příspěvkové organizace státu do přijatelných žadatelů pro podoblast podpory 1.3.2
Kap 3.3.3, str. 42 - Upravena alokace finančních prostředků mezi oblastmi podpory 3.1 a 3.2.
Kap. 3.3.6, str. 45 - Mezi přijatelné příjemce podpory zařazeny státní podniky.
Kap. 3.6.6, str. 85 - Upraven druhý odstavec pod tabulkou tak, aby byl v souladu se Směrnicí MŽP č. 3/2011.
Kap. 4.6, str. 106 - Vložen nový projektový indikátor vztahující se k PO 6.
Kap. 5.1, str. 112 - Doplněno, že obecně nelze poskytnout podporu na automobil s výjimkou užitkového automobilu, který je způsobilý v rámci oblasti podpory 6.2. Odrážka přeformulována.
Kap. 5.2.6, str. 122, 125 - Doplněna druhá odrážka týkající se způsobilých výdajů v oblasti podpory 6.1 – doplněny geodetické práce nezbytné k vyhlášení NPR, NPP. U způsobilých výdajů v oblasti podpory 6.2 vložena odrážka týkající se nákladů na realizaci záchranných stanic. U oblasti podpory 6.5 upravena formulace týkající se cestní sítě.
Kap. 5.1, 5.2.6 a 5.2.7, str. 111, 122, 125, 127 - Termín „registrace žádosti“ přeformulován na „předložení žádosti o dotaci“.
Kap. 6.3, str. 139 - Upravena pátá odrážka v pořadí u specifických kritérií přijatelnosti u oblasti podpory 3.1
Kap. 8, str. 151 – 177 Upraveny odkazy na legislativu z důvodu přijetí změn ve Smlouvě o fungování Evropské unie.
Kap. 10.3, str. 200 - Vložena povinnost monitorovat pokrok u projektů s investičními náklady mezi 25 a 50 mil. EUR.

 

Dokumenty ke stažení:

Aktuální IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 – 2013

 

Zdroj: SFŽP