Více času na podstatné

SFŽP: Informace pro žadatele z 25., 26., 27. a 28 výzvy a upozornění k národnímu programu systému pro nakládání s autovraky

02.11.2011 08:15

Informace pro žadatele z 25., 26., 27. a 28 výzvy:

U 25. a 26. výzvy (PO 2), 27. výzvy (oblast podpory 1.3 a PO 6) a 28. výzvy (PO 3) došlo z důvodu vysokého počtu žádostí a intenzivního financování projektů před koncem roku k prodloužení termínu pro vyhodnocení podaných žádostí o podporu. Projednání žádostí se uskuteční na příštím zasedání Řídicího výboru OPŽP, který je plánován na druhou polovinu ledna 2012. Informace o schválení či zamítnutí žádosti o podporu budou žadatelům k dispozici na přelomu ledna a února.

 

Autovraky:
Otázka: Je možné při předání autovraku požadovat či poskytovat peníze? Kdy je zpracovatel povinen převzít autovrak bezplatně?

Při převzetí vozidla s ukončenou životností (dále jen autovraku) je zpracovatel povinen převzít vozidlo bezplatně, pokud obsahuje podstatné části a neobsahuje odpad nemající původ ve vybraném vozidle. Vydání potvrzení o ekologické likvidaci vozidla je bezplatné.

Při převzetí autovraku není oprávněná osoba, to je provozovatel zařízení, který žádá o podporu z Národního programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, povinen poskytovat vlastníkovi vozidla úplatu za předání vozidla k likvidaci. Pokud tak činí, je zřejmé, že autovrak je schopen zpracovat s dostatečným ziskem a na dotaci tudíž nemá nárok.

Porušení těchto zásad je důvodem pro vrácení dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR.

 

Zdroj: SFŽP