Více času na podstatné

SFŽP prodlužuje příjem žádostí pro XL. výzvu OPŽP (Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží)

30.07.2012 08:37
SFŽP informuje, že se prodlužuje příjem žádostí v rámci XL. výzvy OPŽP. Nový termín ukončení příjmu žádostí do XL. výzvy, zaměřené na prioritní osu 4, je stanoven na 20. září 2012. Prioritní osa 4 se zaměřuje na oblast zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
 
Prodloužením příjmu žádostí žadatelé tak získají více času zejména na zpracování podkladů pro vydání Závazného stanoviska Odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP, jelikož platí podmínka výzvy, že podklady pro vydání Závazného stanoviska (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději měsíc před ukončením příjmu žádostí.
 
Dále bylo do textu výzvy doplněno vysvětlení k zařazení biologicky rozložitelného komunálního odpadu do katalogových čísel druhů odpadu 20 02 01 a 20 01 08, a to dle převažujícího charakteru vzniku odpadu. Poslední zpřesnění se týká podání vysvětlení k možnému zamítnutí projektu v opatření Sběrné dvory, překladiště, zařízení na třídění odpadů dle ekologického kritéria č. 3 - Nakládání s odpady (druh odpadu). Na tomto kritériu mohou být zamítnuty výhradně projekty sběrných dvorů, které budou předpokládat nakládání pouze s OO (ostatní odpad) - tj. nebudou počítat s nakládáním s nebezpečnými odpady.