Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil 34. výzvu pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody

03.02.2012 09:37

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 20. února do 20. dubna 2012. Alokace na schválené projekty v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 je vyhlášena ve výši 1,6 mld. Kč.

 

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity (typy projektů):

 • výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobují-
  cích více než 2 000 obyvatel,
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů
  sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavba
  a  dostavba  přivaděčů  a  rozvodných  sítí  pitné  vody  včetně  souvisejících  objektů
  sloužících veřejné potřebě v  aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň
  umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
  (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny . Tato aktivita bude podporována
  pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění od-
  padních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblasti intervence
  1.1.1. (komplexní řešení jako součást žádosti nebude požadováno v těch aglome-
  racích, které předchozí podmínku komplexního řešení splňují).

Omezení výzvy: Pokud  se  podporovaná  aktivita  bude  týkat  výstavby  a  dostavby  přivaděčů  a  rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podporována pouze v případě napojení nových obyvatel  na  vodovodní  síť  nebo  v  případě  připojení  obyvatel  na  jiný  zdroj  z  důvodu nevyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje. Podpora se nebude vztahovat na rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Příjemce podpory v žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici žadatele dle aktuální verze Metodiky  pro  žadatele  rozvádějící  podmínky  přílohy  č.  7  Programového  dokumentu OPŽP (viz kapitola 2.1).

 

Další informace:

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR, případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci dokumenty ke stažení.

 

Dokumenty ke stažení:

Text XXXIV. výzvy OPŽP
Hodnotící kriteria pro XXXIV. výzvu OPŽP

 

Zdroj: SFŽP