Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil 4.výzvu k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí (čov a kanalizace)

24.09.2012 09:10

Ministr životního prostředí dne 20. září schválil nové znění Příloh V a vyhlášení  4. výzvy k příjmu žádostí v rámci „Programu podpory vodohospodářských aktivit" dle Příloh V Směrnice MŽP č. 6/2010. Aktuální 4. výzva je vyhlášena na podporu vodohospodářských akcí dle programu V.3. Cílem Programu je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod v ČR podporou projektů, které neuspěly v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v návaznosti na úpravu metodiky rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 OPŽP. Předmětem podpory je výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě. Příjem žádostí bude zahájen od 21. 9. 2012, končí dnem 3.10. 2012 ve 12.00 hod.

Program podpory dle Příloh V byl ke dni 20. září 2012 zejména v oblasti podpory V.3 aktualizován, proto doporučujeme si kromě této výzvy a jejích příloh nově stáhnout veškerou dokumentaci programu. Vzhledem k určení programu, kde se předpokládá investorská připravenost žadatelů, byl Poradou vedení MŽP stanoven poměrně krátký termín k podání žádosti.

 

HARMONOGRAM VÝZVY
Vyhlášení: 21. 9. 2012
Ukončení přijímání žádostí: 3. 10. 2012, 12:00 hod
Zpracování a posouzení žádostí: 31. 10. 2012
Projednání Radou SFŽP a rozhodnutí ministra, zveřejnění výsledků: 15. 11. 2012
Rozesílání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavírání smluv: 15. 12. 2012

 

Dokumenty ke stažení:

 
Zdroj: SFŽP