Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil XXXIII. výzvu na individuální projekty prioritní osy 1 - vodohospodářská infrastruktura a snižování rizika povodní

16.01.2012 08:34

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti 1.1.4 Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 30. ledna do 9. března 2012.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.4 je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci „Dokumenty ke stažení".

 

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod

Podoblast 1.1.4. Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,
  • budování a podpora systémů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť,
  • investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména pro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů opatření ke snižování znečištění vod.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: navrhovaný projekt musí zahrnovat minimálně všechny tyto následující části:

  • dopracování národního systému centrální databáze monitoringu vod
  • zpracování registru chráněných území pro účely reportingu dle požadavků směrnice 2000/60/EC
  • zajištění hodnocení monitoringu vod podle požadavků směrnice 2000/60/EC
  • vytvoření modulu pro reporting dle reportovacích šablon EU

Podoblast bude realizována prostřednictvím individuálních projektů.

 

Dokument ke stažení: Text XXXIII. výzvy OPŽP a Hodnotící kriteria pro XXXIII. výzvu OPŽP

 

Zdroj: SFŽP (OPŽP)