Více času na podstatné

SFŽP - Vyhlašuje XXVII. a XXVIII. výzvu pro prioritní osy 1, 3, 4, 6

10.05.2011 07:56

Od pondělí 16. května 2011 můžete podávat v rámci XXVII. výzvy OPŽP žádosti o dotaci na projekty z prioritní osy 1, 4, 6 a v rámci XXVIII. výzvy žádosti na projekty z prioritní osy 3.

 

 

Žádosti o podporu na vodohospodářské projekty (prioritní osa 1), projekty nakládání s odpady (prioritní osa 4) a zlepšování přírody a krajiny (prioritní osa 6)v rámci XXVII. výzvy budou přijímány od 16. května 2011 do 15. července 2011.
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8,1 mld. Kč.

Žádosti o podporu na projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie (prioritní osa 3) v rámci XXVIII. výzvy budou přijímány od 16. května 2011 do 19. srpna 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

 

XXVII. výzva

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, 4 a 6 jsou přijímány od 16. května 2011 do 15. července 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8,1 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 ve výši 1,5 mld. Kč, prioritní osu 4 ve výši 2,5 mld. Kč (z toho na oblast podpory 4.1 ve výši 1 mld. Kč a na oblast podpory 4.2 ve výši 1,5 mld. Kč) a prioritní osu 6 ve výši 4,1 mld. Kč (z toho na oblast podpory 6.1 ve výši 50 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 1 mld. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 600 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 1,2 mld. Kč, z toho 1,1 mld. Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. Kč na ostatní opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 550 mil. Kč, na oblast podpory 6.6 ve výši 700 mil. Kč).

U projektů podaných v oblasti podpory 1.3, které ve svém záměru řeší modernizaci či budování lokálních výstražných systémů ochrany před povodněmi, doplňte žádost o:
• Stanovisko vodohospodářského dispečinku místně příslušného Podniku Povodí s.p.
• Stanovisko odboru hydrologie místně příslušné pobočky ČHMÚ

Kontakty na relevantní pracovníky Podniku Povodí a ČHMÚ, kteří jsou kompetentní k vydávání těchto stanovisek, naleznete v příloze.

 

XXVIII. výzva

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 jsou přijímány od 16. května 2011 do 19. srpna 2011.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.

V rámci vyhlášené XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 budou již uplatněny změny, které vyplývají z aktualizované verze Implementačního dokumentu OPŽP ze dne 27. 4. 2011. Jedná se zejména o následující:
1) Z důvodu komplexnosti řešení energetického hospodářství objektů jsou nově náklady na rekonstrukci otopné soustavy související se změnou zdroje vytápění způsobilým výdajem. Tato změna se týká i projektů z podoblasti 2.1.1.
2) Z důvodu rozšíření podoblasti podpory 3.1.1 o nové technologie bude možné žádat o podporu i na pořízení plynových tepelných čerpadel. Při splnění podmínek výzvy lze instalovat plynová tepelná čerpadla i v případě, že je stávajícím zdrojem vytápění kotel na zemní plyn.

 

Dokumenty ke stažení:

 

XXVIII. výzva

XXVII. výzva

 

 

Zdroj: SFŽP