Více času na podstatné

SFŽP - Závazné pokyny pro žadatele a příjemce byly aktualizovány

22.04.2011 08:06

SFŽP aktualizoval Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Novou verzi si můžete stáhnout z webových stránek. Úplný přehled změn naleznete v dokumentu v části změnový list. Dále uvádíme nejdůležitější změny.

 

V kapitole 1 byla přepracována podkapitola 1.2 a přejmenována na Příjmy projektu. Byly vloženy nové podkapitoly týkající se povinných dokladů k žádosti pro oblast podpory 1.3 a upřesnění povinných dokladů k žádosti předkládaných státními příspěvkovými organizacemi nebo organizačními složkami státu. Dále byla doplněna informace o evidenci podpor de minimis a možné změně skutečně poskytnuté dotace v porovnání s částkou uvedenou v RoPD u projektů s podporou de minimis a u projektů s podporou dle „Českého dočasného rámce".

Do kapitoly 4 byly vloženy informace týkající se povinnosti příjemců zasílat dokumentaci o zakázce v elektronické podobě u akcí nad 100 mil. Kč. Mezi hlavní změny této kapitoly patří také možnost zadat zakázku jako jednací řízení s uveřejněním a odstraněním možnosti použití subjektivních kritérií. Do 4. a 5. kapitoly byly vloženy informace týkající se účasti zástupců SFŽP na jednání hodnotící komise.

V kapitole 6 byly zejména upraveny údaje o velkoplošném informačním panelu, stálé informační tabuli a dalších povinnostech souvisejících s publicitou a propagací. Povinnost umístit u projektu velkoplošný informační panel či stálou informační tabuli se nyní týká mnohem menšího počtu projektů.

Do kapitoly 7 byly přidány informace ohledně vratek DPH, účetních dokladů týkajících se osobních nákladů v rámci křížového financování a proplácení víceprací.

Upraveny byly i kapitoly 3 a 9. Dále byly v textu Závazných pokynů odstraněny informace o veřejných příspěvcích a provedeny formální a stylistické úpravy.

 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory

 

Zdroj: SFŽP