Více času na podstatné

SFŽP: Zkrácení lhůty na dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.01.2013 07:45

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že u vybraných prioritních os a typů projektů bude zkrácena lhůta na dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 6 měsíců od vydání Registračního listu. Toto pravidlo se bude týkat u projektů z výzev XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. (Prioritní osa 2), které ministr životního prostředí schválil k financování 13. 12. 2012. Podmínka se nebude týkat vybraných investičně náročných projektů.

S ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí a nutnosti maximalizovat alokování prostředků do realizovaných projektů, přistoupil Fond u vybraných prioritních os a typů projektů ke zkrácení lhůty na dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (platnost Registračního listu) na 6 měsíců od vydání Registračního listu, oproti původním 12 měsícům.

Poprvé bylo toto pravidlo uplatněno u projektů XXXV. výzvy (Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie). Následně bude aplikováno u projektů z výzev XXIII., XXIV., XXV., XXVI. a XXXVI. (Prioritní osa 2), které ministr životního prostředí schválil k financování 13. 12. 2012 a u nichž budou v nejbližší době žadatelům doručeny Registrační listy. Podmínka se nebude týkat vybraných investičně náročných projektů.

SFŽP žádá žadatele, aby započali přípravné práce na realizaci výběrových řízení tak, aby byla v maximálně možné míře využita stavební sezona v roce 2013. Prodloužení platnosti Registračních listů bude žadatelům umožněno jen výjimečně, a to pouze z objektivních důvodů, které nemohl žadatel ovlivnit. Pokud nebude zahájeno výběrové řízení v období platnosti Registračního listu, bude ze strany SFŽP od projektu odstoupeno.

 

Zdroj: SFŽP