Více času na podstatné

SOVAK ČR prosazuje úplný zákaz používání glyfosfátu

08.08.2016 14:49

Přestože Evropská komise dne 29. června letošního roku rozhodla o dočasném prodloužení používání chemických přípravků obsahující herbicidní látku glyfosát po dobu 18 měsíců, prosazuje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) i Evropské sdružení vodohospodářských společností (EurEau) co nejrychlejší úplný zákaz glyfosátu.

Takový zákaz by výrazně zvýšil kvalitu povrchových vod v rámci celé Evropské unie včetně České republiky. Do povrchových vod se glyfosát dostává splachem pesticidů z polí, a pokud jde o zdroje pitné vody, musí se taková voda upravovat v úpravnách vod. Nejvyšší obsah glyfosátu v povrchových vodách byl zjištěn ve Švédsku (370 µg/l), Irsku (186 µg/l) a v Belgii (139 µg/l). Přestože situace v České republice není tak závažná, SOVAK ČR plně podporuje úplný zákaz dalšího používání glyfosátu a podporuje i stanovisko, že podmínkou zákazu použití glyfosfátu bude uvedení alternativních přípravků, které nebudou vykazovat obdobně závažné dopady na zdraví člověka jako glyfosát.

 

Začátkem října se uskuteční jednání pracovní skupiny NAP – voda, která má na starosti realizaci cílů a opatření schválených v Národním akčním plánu (NAP) ke snížení používání pesticidů v České republice. Jedním z řady bodů jednání bude příspěvek Ing. Hnízdila z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) na téma: „Dosavadní výsledky kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) v souvislosti s řešením podnětů o výskytu reziduí POR ve vodách“. SOVAK ČR se bude na tomto jednání věnovat široké škále úkolů, jako například cílenému monitoringu POR ve vodách, systému předávání informací o výskytu residuí ve vodách, zásadami hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů a řady dalších opatření u nichž rovněž došlo k posunutí termínů realizace.

SOVAK ČR po tomto jednání připraví pro čtenáře podrobnější odborný článek shrnující problematiku výskytu POR ve vodách z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury, s jakými obtížemi se musí jednotliví provozovatelé vyrovnávat a jaká opatření jsou v této oblasti připravována a realizována. Článek bude publikován na portále Třetí Ruka a v odborném měsíčníku Odpadové Fórum.

 

Důvodem prodloužení doby uvádění glyfosátu na trh v zemích Evropské unie je možnost  provést do druhé poloviny roku 2017 další hodnocení rizik pro zdraví lidí prostřednictvím Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. Toto hodnocení by mělo potvrdit nebo vyvrátit dřívější závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), že existující vědecké studie nesvědčí o karcinogenních vlastnostech glyfosátu. Stejný názor jako EFSA vyjádřil i Společný panel pro rezidua pesticidů FVO/WHO (Potravinový a veterinární úřad/Světová zdravotnická organizace).

Dočasné prodloužení je doplněno i řadou dalších podmínek, mezi které patří to, že glyfosát nesmí být kombinován v přípravcích s látkou POE-tallowamine, musí být minimalizováno použití glyfosátu ve veřejných parcích, dětských hřištích a zahradách i agrochemické použití před sklizní.

Již v současné době je ale podle poznatků SOVAK ČR možné využívat při hubení plevelů (což je hlavní důvod používání glyfosátu), jiných, nechemických metod. Jednou z nich je horkovodní hubení plevelů aplikací tlakové vody o teplotě 98 stupňů Celsia. Tato metoda jednak zabraňuje dalšímu růstu kořenových balů, umožňuje ale také odstraňovat i další znečištění z ošetřovaných veřejných ploch, které by jinak technicky nebylo možné likvidovat (například žvýkačky). Pilotní projekt probíhá v současné době v městské části Praha 12 ve spolupráci s Pražskými službami, a.s.

SOVAK ČR proto doufá, že i další uživatelé látek s obsahem glyfosátu přejdou na tuto efektivnější a pro vodu výrazně příznivější variantu řešení problémů s hubením plevelů.