Více času na podstatné

Stanovení PAU v únicích do vody

17.03.2010 14:23

„Které analyty jsou zahrnuty v sumě polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v únicích do vody?“.

 

Ohlašování do IRZ za rok 2009

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
  • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
  • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Z uvedených právních předpisů (zejména z nařízení č. 166/2006/ES) vyplývá, že provozovatelé jsou odpovědni za kvalitu ohlášených údajů (článek 9) a při zjišťování údajů mají být použity nejlepší dostupné informace (článek 5). Zároveň musí každý provozovatel být schopen při kontrole věrohodně doložit, jakým způsobem byl daný údaj zjištěn. V případě údajů, u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření nebo výpočtu, se ohlásí analytická metoda nebo metoda výpočtu.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou sledovány v únicích do ovzduší, vody i půdy. Dotaz je směřován ke stanovení PAH v odpadních vodách.

Příručka pro provádění evropského PRTR ze dne 31. května 2006 (https://www.ir­z.cz/obsah/do­kumenty) obsahuje Dodatek 3: Seznam mezinárodně uznávaných metod měření pro látky znečišťující ovzduší a vody. V tabulce – položka číslo 72 – znečišťující látka Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou pro metody stanovení ve vodách uvedeny normy, kterými je možné tento parametr stanovit. Na konci tabulky jsou pak uvedeny názvy těchto norem. Ke stanovení ohlašovaných látek je možné použít i normy, které zde nejsou uvedené, ale tyto normy musí být srovnatelné, příp. přesnější a stanovení musí vždy provádět laboratoř s příslušnou akreditací.

Norma uvedená v Dodatku 3 pro metodu stanovení PAU ve vodách je EN ISO 17993:2003: Jakost vod – Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE) uvádí stanovení těchto 15 ukazatelů: naftalen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluorathen, benzo(k)fluorathen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)an­thracen, benzo(g,h,i)pe­rylen, indeno(123cd)py­ren.

Běžněji používaná je však přesnější metoda (mezinárodně uznávaná) a to dle normy EN ISO 6468 (GC-MS – plynová chromatografie), která stanovuje 16 ukazatelů15 již výše uvedených (naftalen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluorathen, benzo(k)fluorathen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)an­thracen, benzo(g,h,i)pe­rylen, indeno(123cd)pyren) + acenaftylen.

Na internetových stránkách IRZ v části Metody měření je k dispozici ucelená informace ke stanovování PAH ve vodách – https://www.ir­z.cz/dokumenty­/irz/metody_me­reni/voda/poly­cyklicke_aroma­ticke_uhlvodi­ky.pdf.

V části „Metody měření“ lze nalézt informace o stanovení všech sledovaných látek v IRZ ve vodě a ovzduší.

 

zdroj: IRZ