Více času na podstatné

Stanovení polétavého prachu (PM10) pro účely IRZ

29.03.2010 12:47

Otázka:

„Jak se dá stanovit polétavý prach (PM10)?“.

 

Odpověď:

Polétavý prach je pro účely IRZ sledován v únicích do ovzduší. Jeho ohlašovací práh je stanoven na 50 000 kg/rok. Nejedná se o skupinu látek, ale o soubor všech částic určité velikosti.

Stanovení PM10:

  • Přehled metod měření polétavého prachu je dostupný na stránkách IRZ – https://www.ir­z.cz/…vy_prach­.pdf. a https://www.ir­z.cz/…vy_prach­.pdf
  • Pokud není prováděno přímo měření částic PM10, je možné využít např. metodu zjištění výpočtem s využitím emisních podílů PM10 uvedených v Návodu pro ohlašování SPE, str. 16, viz: https://www.chmi­.cz/…SPE_2009­.doc
  • Využitelný je rovněž doplněk k metodice SYMOS z roku 2003 – procentuální zastoupení PM10 v emisích prachu – https://www.chmi­.cz/…l/index.html.
  • Lze rovněž vycházet z výsledků kontinuálního měření množství tuhých znečišťujících látek (TZL) a jednorázového měření frakce PM10.
  • Jsou přípustné i další doložitelné a věrohodné postupy.

Z právních předpisů týkajících se problematiky IRZ (zejména z nařízení č. 166/2006/ES) vyplývá, že provozovatelé jsou odpovědni za kvalitu ohlášených údajů (článek 9) a při zjišťování údajů mají být použity nejlepší dostupné informace (článek 5). Zároveň musí každý provozovatel být schopen při kontrole věrohodně doložit, jakým způsobem byl daný údaj zjištěn.

Důležité právní předpisy:

  • zákon č. 25/2008 Sb.
  • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
  • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info (at) ce­nia.cz).

Upozornění

Informace uvedené v odpovědi služby Helpdesk IRZ se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.