Více času na podstatné

Stanovení základního rámce pro EPE

11.03.2011 09:47

1.1 Stanovení základního rámce pro EPE

 

Ve fázi plánování stanovujeme základní parametry procesu hodnocení environmentálního profilu, především však:

 

·        jakým cílovým skupinám, jakým způsobem a jaké informace budeme předávat;

·        co budeme hodnotit a proč;

·        podle jakých kriterií budeme hodnotit;

·        z jakých dat a jakým způsobem zpracování potřebné  informace získáme;

·        jaké prostředky a zdroje budeme nezbytně potřebovat.

 

Obsahově přitom vycházíme z podmínek v organizaci, především z významných environmentálních aspektů, které můžeme nějak ovlivnit, dále z našich kritérií environmentálního profilu, postojů a stanovisek externích zainteresovaných stran.

Nezapomeneme přitom na skutečný a úplný rozsah svých aktivit, výrobků a služeb, organizační strukturu, celkovou i dílčí podnikatelské strategie a samozřejmě na svou environmentální politiku.

Potřebovat budeme i informace potřebné ke splnění právních a jiných požadavků; základní znalost environmentálních nákladů a přínosů našich aktivit a informace potřebné pro analýzu finančních důsledků, které souvisí s environmentálním profilem.

Informace pro hodnocení environmentálního profilu musíme shromažďovat důsledně.

Pro pochopení některých trendů ve vývoji environmentálního profilu můžeme potřebovat i informace o místním, regionálním, národním nebo globálním stavu životního prostředí a kulturních a sociálních faktorech, které mohou ovlivnit náš environmentální profil.

 

Management organizace musí identifikovat definovat a zajistit finanční, materiální a lidské zdroje, které jsou pro provedení EPE zapotřebí.

 

Při nedostatku zdrojů či informací může organizace výchozí rámec EPE organizace omezit na ty prvky svých činností, výrobků a služeb, které management pokládá za prvořadou prioritu. Časem bude potřeba výchozí rámec EPE rozšířit tak, aby pokrýval i ty prvky činností, výrobků a služeb, které se dříve v rámci EPE nehodnotily.

 

Příklad postupu stanovení rámce EPE:

 

·        Identifikujte environmentální aspekty, jejich relativní významnost a možné dopady u vlastních činností, výrobků a služeb organizace.

 

·        Použijte informace o stavu okolního životního prostředí k identifikaci činností, výrobků a služeb organizace, které ho mohou významně ovlivnit.

 

·        Zjistěte co víte o svých materiálových a energetických vstupech, produkovaném znečištění, zejména odpadech a emisích do ovzduší a vod a určete míru rizika, které s nimi souvisí.

 

·        Zjistěte  názory zainteresovaných stran (zaměstnanců i externích) a použijte těchto informací ke stanovení významných environmentálních aspektů organizace.

 

·        Identifikujte činnosti organizace, na něž se vztahují právní regulace a požadavky.

 

·        Proveďte posouzení produktů vaší organizace s ohledem na environmentální dopady, které s nimi souvisí, především jejich návrh, vývoj, výrobu, distribuci, údržbu, použití, opakované použití, recyklaci a likvidaci.

 

·        Stanovte a je-li to možné, vyhodnoťte ty činnosti organizace, které mají nejvýznamnější environmentální náklady nebo přínosy.