Více času na podstatné

Stanovisko EIA: v těžbě ložiska hnědého uhlí Tušimice – Libouš se může pokračovat při splnění 51 podmínek

19.07.2012 07:40

inisterstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí) k pokračování povrchové těžby výhradního ložiska hnědého uhlí Tušimice - Libouš. Kladné stanovisko je ale podmíněno splněním řady opatření na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Ministerstvo životního prostředí posuzovalo záměr pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě výhradního ložiska hnědého uhlí Tušimice – Libouš v období let 2014 - 2029. Uhlí bude těženo výhradně pro energetické účely a těžba bude respektovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi vyhlášené usnesením vlády ČR č. 444/1991. Těžební kapacita v Dolech Nástup Tušimice bude činit 13,5 mil. t uhlí za rok. Maximální těžba uhlí bude 14,5 mil. tun uhlí za rok. Hornická činnost na ploše cca 4227,2 ha bude navazovat na současnou těžbu v lokalitě Libouš II - sever.

Od října 2010, kdy byl proces EIA zahájen, obdrželo Ministerstvo životního prostředí 50 vyjádření, připomínek a podnětů z řad dotčených obcí, úřadů, veřejnosti a občanských sdružení. Na základě předložených podkladů ministerstvo stanovilo 51 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný, a to pro jednotlivé fáze realizace záměru. Podmínky se týkají především ochrany živočichů, ovzduší, vod, dodržování hygienických limitů hluku a sanace a rekultivace záměru po ukončení činnosti.

Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. povolení hornické činnosti), nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Povolující úřady (např. báňský úřad) jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí. V případě, že tak u některé podmínky ze stanoviska EIA neučiní, musí tuto skutečnost řádně odůvodnit.

Úplné znění stanoviska EIA zájemci najdou v Informačním systému EIA, na adrese https://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP319.

Více na stránkách MŽP.cz