Více času na podstatné

Stát má plán pro přípravu klíčových staveb, které mají stará stanoviska EIA

30.03.2016 10:37

Ministerstvo dopravy připravilo plán dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb., který bude předložen vládě. Potřeba přípravy a projednání tohoto materiálu vznikla v souvislosti s aktuálním stavem jednání s Evropskou komisí ohledně možnosti efektivně ověřovat a pro povolování staveb využívat stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb. Ministerstvo dopravy tak souběžně s dalším pokračováním jednání s EK, doporučuje přistoupit k níže uvedeným krokům, které mají zamezit dalšímu prodlení v přípravě klíčových staveb.

  1. U staveb v přípravě bez dosud vydaných stavebních povolení, opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. č. 244/1992 Sb., bude zahájena příprava podkladů umožňujících opakování procesu EIA.
  2. Při přípravě dokumentací EIA dle bodu 1.) resp. při následném opakování procesu EIA bude dokumentace EIA vycházet z aktuálního stupně projektové dokumentace včetně zvolené varianty a technického řešení. Výjimkou mohou být stavby, u nichž by realizace mohla mít významný negativní vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví či v případech, kdy požadavek na toto prověření variant vyplyne z aplikace právních předpisů transponujících směrnici 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
  3. Resortní investorské organizace Ministerstva dopravy budou dále paralelně pokračovat v přípravě staveb tak, jak byly dosud připravovány, včetně vynakládání potřebných finančních prostředků. Opakování procesu EIA bude realizováno paralelně.
  4. Bude zajištěna vnitřní realokace části zdrojů v rámci Operačního programu doprava, která zajistí plnohodnotné využití zdrojů (především splnění pravidla n+3 za roky 2014 a 2015 – tj. vyčerpání alokace těchto let do konce roku 2018) při současné minimalizaci odlivu finančních zdrojů ze sektoru dopravního stavebnictví.

 

Další informace a dokumenty ke stažení - ZDE