Více času na podstatné

Text nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění....

17.02.2011 09:23

Název předpisu: Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Nabývá účinnosti: 4. března 2011

 

Text novely (přílohy novely NV ke stažení ZDE):

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

        Vláda nařizuje k provedení § 31, § 32 odst.  2 a 3, § 34 odst.  2, § 35 odst.  1, § 38 odst.  5 a 8 a § 39 odst.  3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:

 

Čl. I

        Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„a) v souladu s právem Evropské unie1) stanoví:

    1.
ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,
    2.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,
    3.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,
    4.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,
    5.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
    6.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,
    7.
ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,
    8.
náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizace,
    9.
seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek,

_______________________________

1)
Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí.
Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.
Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených ve členských státech k odběru pitné vody.
Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslového odvětví elektrolýzy a alkalických hydroxidů.
Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia.
Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z odvětví jiných než je elektrolýza alkalických hydroxidů.
Směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlor-cyklohexanu.
Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS .
Směrnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. června 1988, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS .
Směrnice Rady 90/415/EHS ze dne 27. července 1990, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS .
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.
Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice.
Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS , 83/513/EHS , 84/156/EHS , 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES .“.

        2.  V § 1 písm.  b) se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

        3.  V § 2 písm.  b) se slova „s dešťovými“ nahrazují slovy „se srážkovými“.

        4.  V § 2 písm.  c) se slovo „znečišťování“ nahrazuje slovem „znečištění“ a část věty první za středníkem včetně středníku se zrušuje.

        5.  V § 2 písmena g) až j) včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

       g) výrobkem označovaným CE, který je podstatnou součástí vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – domovní čistírna odpadních vod; tyto výrobky jsou rozděleny do kategorií stanovených v tabulce 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
       h) dobrým stavem vody ve vodním toku – stav vody ve vodním toku, který odpovídá ukazatelům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
       i)  požadavky na užívání vod – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,
       j)  kombinovaným přístupem – způsob stanovení cílových emisních limitů při současném nepřekročení emisních standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím ke specifikaci nejlepších dostupných technik ve výrobě3) a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení; při stanovení cílových emisních limitů vodoprávní úřad současně stanoví lhůtu, v níž má být cílových emisních limitů dosaženo, a podmínky, za nichž lze odpadní vody vypouštět do doby dosažení cílových emisních limitů; tyto podmínky vodoprávní úřad stanoví podle § 6 odst.  2.
_______________________________

3)
§ 2 písm.  e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.“.

        6.  V § 3 odst.  1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

       „b) charakteristiku výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)9),
       c) určení místa výpustí odpadních vod, pro kterou je povolení vydáno, s názvem vodního toku, číslem hydrologického pořadí povodí, s názvem a kódem vodního útvaru a uvedením kilometráže výpustí (staničení), popřípadě určení místa výpustí do kanalizace.
_______________________________

9)
Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.

        7.  V § 3 odst.  2 písm.  b) se číslo „9“ nahrazuje číslem „12“.

        8.  § 4 zní:

 

㤠4

 

        (1)  Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

        (2)  Při stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových postupuje vodo-právní úřad podle odstavce  1 přiměřeně.“.

        9.  Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

        10.  V § 5 odst.  3 se za slovo „látek“ vkládají slova „vyjádřených v jednotkách objemové aktivity“.

        11.  V § 6 odst.  1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

        12.  V § 6 odst.  2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

        „(2)  Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zároveň je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality uvedenými v příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu10). Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod, vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob, použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů požadavky na užívání vod uvedené v tabulce 1a v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným přístupem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout.
_______________________________

10)
§ 6 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.“.

        13.  V § 6 odst.  4 se slova „sloužící veřejné potřebě6a)“ nahrazují slovy „pro veřejnou potřebu6a)“.

        14.  V § 6 se na konci odstavce  6 doplňuje věta „Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvedena hodnota emisního standardu ukazatele znečištění, může vodoprávní úřad stanovit v povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod v odůvodněných případech pouze způsob a četnost sledování tohoto ukazatele znečištění.“.

        15.  V § 6 odst.  8 se slova „ , imisním standardům, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku a k místním podmínkám“ zrušují.

        16.  V § 6 odst.  10 se slova „imisním standardům, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku“ nahrazují slovy „normám environmentální kvality, požadavkům na užívání vod“.

        17.  V § 6 odstavec  11 zní:

        „(11)  Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek je stanoven v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

        18.  V § 7 odst.  2 se věta poslední zrušuje.

        19.  V § 8 odst.  1 se za slova „výrobní proces“ na konci odstavce  1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

        20.  V § 8 odst.  3 se za slova „nařízení.“ za větu první vkládá věta „V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategoriích nad 10 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli N-NH4+ podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

        21.  V § 8 odst.  7 se věta poslední zrušuje.

        22.  V § 8 se na konci odstavce  10 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

        23.  V § 8 odst.  11 se za slova „jakosti vypouštěných odpadních vod“ vkládají slova „do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu“ a slova „(§ 92 odst.  1 zákona)“ se zrušují.

        24.  V § 9 se odstavec  2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce  1.

        25.  V § 10 odst.  1 se slova „povrchové vody“ nahrazují slovy „útvary povrchových vod“.

        26.  Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ke stažení ZDE        27. Nadpis přílohy č. 2 zní: „Ukazatele vyjadřující dobrý stav vody ve vodním toku“.

        28.  V příloze č. 2 bodě 5 se slova „(zejména izomerů a kongenerů DDT, drinů (aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu), hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu, pentachlorfenolu, trichlorbenzenů, rtuti, kadmia a izomerů hexachlorcyklohexagenu)“ zrušují.

        29.  V příloze č. 2 se body 6 a 9 zrušují.

Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.
        30.  Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ke stažení ZDE        31. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ke stažení ZDE        32. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ke stažení ZDE        33. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Ke stažení ZDE


Čl. II

 

Účinnost

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.