Více času na podstatné

Text novely zákona o ovzduší - zákon č. 288/2011 Sb. - od dneška účinný!!!

19.10.2011 06:50

Název předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: 288/2011 Sb.

Částka: 102/2011 Sb.

Datum účinnosti od: 19. října 2011

 

Text novely předpisu:

 

ZÁKON

ze dne 7. června 2011,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb., zákona č. 172/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 91/2011 Sb. a zákona č. 221/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Emisní stropy pro všechny stacionární zdroje nebo jejich skupiny na vymezených územích stanoví vláda svým nařízením. Orgány ochrany ovzduší činí veškerá opatření k dosažení emisních stropů podle předchozí věty, zejména při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení podle § 17 a při rozhodování o změnách povolení podle § 53 odst. 2 písm. b).".

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b až 9g zní:"§ 7a

Nízkoemisní zóny

(1) Ve zvláště chráněných územích9b), lázeňských místech9c), nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, může obec na svém území, nebo jeho části, stanovit nařízením9d) zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen "nízkoemisní zóna") postupem podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

(2) Obec v nařízení vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, která mají povolen vjezd do této zóny. Pro případy vzniku smogové situace podle § 8 odst. 1 může obec stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřísnit emisní kategorie vozidel, která mohou vjíždět do nízkoemisní zóny po dobu trvání smogové situace. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9e) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy9e), po které je možné zajistit stejné dopravní spojení.

(3) Obec v nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny stanoví jeho účinnost nejdříve 12 měsíců od jeho vyhlášení. Obec informuje ministerstvo o přijetí nařízení nejpozději jeden měsíc před nabytím jeho účinnosti.

(4) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný úřad postupem podle jiného právního předpisu9f). Začátek a konec nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní značkou podle jiného právního předpisu9f), která kromě příslušného omezení vymezí vozidla s emisními kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen. Vjezd do nízkoemisní zóny je povolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího právního předpisu a v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou dopravní značkou. Porušení této povinnosti je přestupkem podle jiného právního předpisu9g). Výjimky jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Výrobu a distribuci emisních plaket zajišťuje ministerstvo, které může touto činností pověřit jinou osobu. Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Úřad obce, která vyhlásila svým nařízením nízkoemisní zónu, může na základě žádosti provozovatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku z následujících důvodů:a) nemoc, bezmoc či jiné postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu těžce zdravotně postiženou,
 
b) pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou dopravou,
 
c) pro vozidla se speciálním vybavením (nákladní dopravníky, zábavní zařízení, vozidla užívaná jako pracoviště, speciální vozidla taxislužeb a služeb v cestovním ruchu),
 
d) zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit či znemožnit podnikání,
 
e) pro vozidla určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních, vzdělávacích a výchovných (například dětské tábory),
 
f) pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.
 

(6) Emisní plaketa musí být umístěna a celou svou plochou přímo nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.

(7) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být emisní plaketa umístěna a celou svou plochou přímo nalepena v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Plaketa musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněná před přímým znečištěním způsobeným koly vozidla.

(8) Pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen předložit technický průkaz silničního motorového vozidla. U vozidel registrovaných v zahraničí se emisní plaketa přiděluje podle data první registrace motorového vozidla, pokud nelze prokázat jeho emisní třídu.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu a pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou.

_____________________________________

9b) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
9c) § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9d) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
9e) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9f) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
9g) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".
 

3. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
 

"c) podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění.".
 

4. V § 17 odst. 8 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "emisní limity stanovené v povolení mohou být přísnější než emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem,".

5. V § 43 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena za) a zb), která znějí:
 

"za) zajišťuje výrobu a distribuci emisních plaket podle § 7a odst. 4,
 
zb) vede seznam vyhlášených nízkoemisních zón a zpřístupňuje veřejnosti informace z tohoto seznamu způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

6. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Obec může vydat v přenesené působnosti nařízení, kterým stanoví nízkoemisní zónu podle § 7a.".

7. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slovo "rozhodnutí" vkládají slova ", zejména ke změně v provozu stacionárního zdroje, nebo změně emisních limitů nebo jiných podmínek provozu stanovených prováděcím právním předpisem či stanovení emisního stropu na vymezeném území".

8. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při změně povolení podle odstavce 2 písm. b) v případě stanovení emisního stropu na vymezeném území zohlední orgán ochrany ovzduší zejména příspěvek daného stacionárního zdroje k úrovni znečištění.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

9. V § 55 odst. 1 se slova "a § 6 odst. 9" nahrazují slovy ", § 6 odst. 9 a § 7a odst. 9".

10. Příloha č. 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 30 zní:
 

"Příloha č. 4 k zákonu č. 86/2002 Sb.

Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách

Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje naa) zvláštní vozidla27),
 
b) vozidla integrovaného záchranného systému,
 
c) vozidla k řešení mimořádné události28) nebo v souvislosti s řešením krizové situace29), včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě, jízd speciálních vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební stroje),
 
d) vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů,
 
e) vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,
 
f) historická vozidla,
 
g) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských zařízení,
 
h) vozidla k přepravě poštovních zásilek,
 
i) vozidla k přepravě komunálního odpadu,
 
j) vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu,
 
k) vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu30),
 
l) osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.
 

______________________________________

27) § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.
28) Zákon č. 239/2000 Sb.
29) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. II


V § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 11i zní:

"(3) V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu11i), je až do odvolání příslušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních komunikací stanovené zvláštním právním předpisem11i) bez zpoplatnění.

______________________________________

11i) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů.".


 

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. III


Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Němcová v. r.

Nečas v. r.