Více času na podstatné

Text vyhlášky č. 337/2010 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

07.12.2010 08:03

Vyhláška bude účinná od 3.1.2011 a současně vyhláška ruší stavající předpisy a to vyhlášku č. 355/2002 Sb. a č. 509/2005 Sb. 

Nová vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví:

a) specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky, kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,
b) způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,
c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a
d) náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.

 

text celé vyhlášky ZDE