Více času na podstatné

Upozornění pro příjemce podpory OPŽP - financování projektů v roce 2010

11.11.2010 08:06

SFŽP ČR přijímá Žádosti o platbu OPŽP průběžně, konečný termín pro vytvoření Žádosti o platbu v IS Bene-fill v tomto roce je 6. 12. 2010 do 10.00 hodin a konečný termín pro předání Žádosti o platbu na SFŽP ČR v písemné podobě je 6. 12. 2010, tj. Žádost musí mít datum přijetí SFŽP ČR dne 6. 12. 2010 (lze akceptovat i dodání Žádosti přes datové schránky).

S ohledem na harmonogramy definované MF ČR, Unicredit Bank, a.s. a ČNB již nebude od 6. 12. 2010 od 10.00 hodin umožněno příjemcům podpory vygenerovat Žádost o platbu v IS Bene-fill. Případné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 budou převedeny do následujícího roku po schválení Finančně platebního kalendáře na začátku roku 2011. Zásady financování projektů OPŽP a náležitosti Žádosti o platbu jsou uvedeny v podmínkách vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v kap. 7 platných Závazných pokynů pro příjemce podpory OPŽP.