Více času na podstatné

Upozornění pro zájemce o dotace na energetické úspory ve veřejných budovách

13.05.2011 09:04

V souvislosti s připravovanou XXIX. výzvou pro předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), podoblast podpory 3.2.1 - realizace úspor energie doporučujeme žadatelům, aby s realizací podporovaného opatření počkali na akceptaci žádosti v OPŽP.

Podle Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR lze výdaje považovat za způsobilé až ode dne akceptace žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, což se nevztahuje na projektovou přípravu a výdaje na nákup pozemků a staveb, které mohou být způsobilé od dřívějšího data, nejdříve však od 1. ledna 2007.

V případě zahájení realizace opatření před akceptací žádosti budou jako uznatelná náklady posuzovány náklady, které vznikly až po akceptaci žádosti v OPŽP.

Dle čl. 7.3 Směrnice MŽP č. 3/2011 musí být zadávací řízení na stavební práce a dodávky zahájena až po akceptaci žádosti fondem. Pokud budou zahájena před touto akceptací, budou postoupena řídícímu orgánu se žádostí o jejich schválení.

 

Upozornění vydal: SFŽP