Více času na podstatné

užitečné odkazy, vzory….

11.03.2011 10:12

Registr EMAS v ČR – na stránce najdete odkazy na organizace registrované v programu EMAS a na jejich environmentální prohlášení, která obsahují i různě zpracovaný environmentální profil

https://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKV2WL1

 

TIMUR o.s. stránky zabývající se ekologickou stopou, reportingem o ŽP, použitím indikátorů UR

https://www.timur.cz/

 

Pro zpracování ekonomických aspektů péče o životní prostředí je vhodné použít metodický pokyn MŽP pro Environmentální manažerské účetnictví. To se zabývá se identifikací, shromažďováním, odhady, analýzami, vykazováním a předáváním:

-        informací o hmotných a energetických tocích,

-        informací o environmentálních nákladech a

-        dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného podniku.

Součástí je výkaz environmentálních nákladů a výnosů podniku a materiálová a energetická bilance environmentálně významných vstupů a výstupů.

 

 

Tab. 2 EMA - Environmentálně významné vstupy a výstupy

vstup v kg, GJ / období

výstup v kg/období

Suroviny

Výrobek

Pomocné látky

Hlavní výrobek

Provozovací látky

Vedlejší výrobky

Obaly

Odpad

Energie

Obyčejný odpad

Plyn

Využitelný odpad

Uhlí

Nebezpečný odpad

Paliva

Odpadní voda

Dálkové vytápění

Množství odpadních vod

Obnovitelné zdroje (biomasa, dřevo)

Těžké kovy

Sluneční energie, vítr, voda

ChSK

Elektrická energie vyrobená mimo podnik

BSK5

Elektrická energie vyrobená v podniku

Emise do ovzduší

Voda

CO2

Komunální voda

CO

Podzemní voda

NOx

Pramenitá voda

SO2

Dešťová/Povrchová voda

Prach

 

NH4, těkavé org. látky 

 

Látky poškozující ozónovou vrstvu