Více času na podstatné

V roce 2019 bylo zkontrolováno o 50 % více dokumentací kvůli dodržování kontroly souladu

02.03.2020 20:12

V roce 2019 zvýšila ECHA o 50 % počet kontrol dokumentací. Byly vyžádány informace k objasnění dlouhodobých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí, pokud nebylo zřejmé, zda je jejich použití bezpečné.

V loňském roce ECHA provedla 301 hloubkových kontrol u téměř 3 000 dokumentací, které se týkaly 274 jednotlivých chemických látek.

Rozhodnutí o kontrole souladu byla zaslána všem žadatelům o registraci chemické látky, což je změna oproti dřívější praxi, kdy byl kontaktován pouze hlavní žadatel o registraci. Přispělo to k lepší spolupráci mezi spoluregistrujícími.

Byly také prověřovány dokumentace od společností, které své chemické látky registrovaly samostatně. Důvodem bylo zjistit, zda tato předložení byla právně odůvodněna a zda byly splněny povinnosti spojené se sdílením dat.

Kontroly se dále zaměřují na informace potřebné k objasnění dlouhodobých účinků na lidské zdraví nebo životní prostředí. Informace byly požadovány v případě 245 z 301 kontrol, většinou bylo požadováno objasnění dlouhodobých účinků na vývoj nenarozených dětí, genetických mutací a toxicity pro vodní prostředí. ECHA rovněž přezkoumala téměř 100 návrhů na testování předložených průmyslem.

V posledních deseti letech ECHA provedla hloubkovou kontrolu u více než 1 000 chemických látek ve všech tonážních pásmech. Hloubkově bylo zkontrolováno přes 20% látek ve velkých objemech s nejvyšší možnou expozicí. Více než 10% kontrolovaných látek bylo navrženo jako kandidát na harmonizovanou klasifikaci na úrovni EU / EHP.

V letech 2012 až 2019 bylo na úrovni členských států v rámci hodnocení látek vyhodnoceno 264 chemických látek. U 181 látek byly k objasnění podezřelých obav potřebné další informace: u přibližně jedné třetiny z nich bylo zapotřebí řízení rizik – například čtyři byly navrženy k restrikci, devět bylo označeno jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) a 41 potřebovalo harmonizovanou klasifikaci.

Veškeré údaje týkající se hodnocení dokumentací společně s doporučeními pro registranty, jak mohou zlepšit své dokumentace, zveřejnila ECHA v přehledu ročních statistik hodnocení.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO