Více času na podstatné

Díky recyklaci baterií získáme cenné kovonosné suroviny k dalšímu využití

12.06.2017 13:54

ROZHOVOR Oproti roku 2015 se v roce 2016 množství odevzdaných baterií zvýšilo o 32 %. Mezi segmenty, kde byl nárůst největší, patří obchody, výrazně se také zvýšil sběr v obcích. Co do hmotnosti zhruba polovina sebraných baterií je zpracováváno v Česku, zejména pak olověné baterie. Díky recyklaci získáme ze 100 kg baterií 65 kg kovonosných surovin. Kde tyto suroviny najdou další uplatnění? O podrobnostech recyklace baterií jsme si povídali s jednatelem společnosti ECOBAT s.r.o. Petrem Kratochvílem.

 

V roce 2016 jste dosáhli úroveň zpětného odběru 45 %, což je o 10 % (tedy o 10 procentních bodů) více než v předešlém roce. Jak se Vám to podařilo?

Myslím, že se nám podařilo konečně zúročit několikaletou systematickou práci s obcemi i posledními prodejci. Kupříkladu výrazně narostlo množství baterií, které lidé odevzdali společně s elektroodpadem do venkovních červených kontejnerů (meziročně o 81 %). V neposlední řadě zabrala naše Výzva 2016 a většina našich partnerů se snažila ECOBATu pomoci splnit velice náročný sběrový cíl.

 

Určitě by bylo ideální, kdyby úroveň zpětného odběru byla 100 %. Jaká úroveň je podle vás reálná?

Za stávajících legislativních podmínek maximální úroveň zpětného sběru určitě reálná není. Na rozdíl od autobaterií nemůžeme v případě malých přenosných baterií motivovat finančně jejich konečné uživatele, aby použité baterie odevzdávali k recyklaci. I ty nejúspěšnější země (Švýcarsko, Lucembursko, Belgie) dosahují účinnosti sběru maximálně do 60 %.

 

Využíváte různé druhy sběrných kanálů, jak jsou účinné a jaký je vývoj v posledních letech?

Oproti roku 2015 se v roce 2016 množství odevzdaných baterií zvýšilo o 32 %. Mezi segmenty, kde byl nárůst největší, patří obchody s meziročním nárůstem 69 %. Daří se nám lépe spolupracovat přímo s centrálami řetězců a je patrné, že jejich managementy nevnímají umísťování sběrných nádob jen jako svou povinnost danou jim ze zákona, ale velmi účelně vybírají pro sběrné nádoby viditelná místa, která jsou zákazníkům přímo na očích. Výrazně se také zvýšil sběr v obcích, a to o 54 %, na kterém má velký podíl stoupající obliba červených venkovních kontejnerů. Stabilní je spolupráce s firmami a také zapojení škol. Ty meziročně odevzdaly o 7 % baterií více. Spolupráce se školami není důležitá jen vzhledem k množství baterií, které žáci, studenti a pedagogové vytřídí, ale také díky velmi praktické osvětě, které se zde dětem díky programu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět dostává“.

 

Norsko nyní zkouší zálohový systém na baterie. Jak systém funguje a je to možná cesta k dalšímu zvýšení úrovně zpětného odběru?

V Norsku dle mých informací v některých prodejnách instalují zálohovací automaty. Jejich pořizovací cena je však nesmírně vysoká. Ano, zálohové systémy by jistě přispěly ke zvýšení sběru, ale nejsem si jist, zda vysoké náklady na vybudování a provozování takového systému jsou ekonomicky i environmentálně ospravedlnitelné. 

 

Ve výroční zprávě uvádíte, že se Vám podařilo snížit za posledních pět let náklady na zpracování 1kg baterií (z 30 Kč na 21 Kč/kg). Můžete prozradit, kde je tajemství úspěchu?

Naše organizace je nezisková a je vlastněna významnými výrobci a dovozci baterií, kteří jsou zároveň i našimi platícími klienty. To je základní princip kolektivního systému. Naši vlastníci tedy přirozeně vyvíjejí velký tlak na to, abychom fungovali co nejefektivněji a aby nemuseli do systému odvádět příliš vysoké poplatky. Proto jsme například v posledních dvou letech významně snížily náklady na třídění a zpracování baterií.

 

V jakých provozech se v Česku dochází k fyzickému třídění sesbíraných baterií?

Na Kladně jsou tříděny použité baterie pocházející z prodejen, sběrných dvorů a škol. V Jihlavě jsou zase baterie tříděny z odevzdaného elektroodpadu. ECOBAT sám provozuje malý třídicí provoz, kde se zaměřujeme na třídění dobíjecích baterií (akumulátorů). 

 

Můžete popsat, jak se následně roztříděné baterie dále technologicky zpracovávají?

V principu jsou dva základní způsoby: metalurgický a fyzikálně - chemický. Oba typy procesů mají společné to, že dochází k oddělenému získávání kovů (Zn, Co, Mn, Ni, Cu, Pb). Evropská směrnice o bateriích navíc nařizuje minimální účinnost recyklačních procesů (50 a více % z hmotnosti zpracovávaných baterií musí být vráceno do výrobních procesů).   

 

Zpracovává se v Česku většina sesbíraných baterií nebo v zahraničí?

Co do hmotnosti je to zhruba jedna polovina ze sebraných baterií, které jsou zpracovávány v Příbrami, jedná se hlavně o olověné baterie. V zahraničí využíváme více recyklačních zařízení specializovaných na různé chemické typy baterií. V loňském roce 2016 jsme nejvíce baterií vyvezli ke zpracování do Polska. 

 

Proč některé druhy baterií končí ve spalovně a jaké je to množství?

Jedná se o dva různé případy. Do spalovny musíme poslat baterie, které jsou díky špatnému skladování ve velmi špatném stavu, nelze rozlišit jejich chemický typ a není možné je předat k recyklaci. Dále jsou to nenabíjecí lithiové baterie, pro jejichž recyklaci v tuto chvíli neexistuje rozumné ekonomické, ani technologické řešení.

 

Recyklace lithiových baterií určitě není snadná. Můžete vysvětlit proč? Jaké jsou nároky na dopravu a samotnou technologii?

Lithium a jeho sloučeniny jsou sice velice výhodné z hlediska konstrukce nových baterií, ale zároveň představují značné bezpečnostní riziko díky své reaktivnosti a výbušnosti. Na lithiové baterie proto platí velice přísné předpisy pro silniční dopravu (ADR). Technologie pro zpracování lithiových baterií musí být provedeny v nevýbušném prostředí. 

 

Díky recyklaci získáme ze 100 kg baterií 65 kg kovonosných surovin. Kde tyto suroviny najdou další uplatnění?

V jakékoliv výrobě, pro kterou jsou potřeba kovy. Takže je to velice široká škála použití – výroba speciálních ocelí, pokovování pracovních nástrojů a plechů a podobně. V případě olova se jedná dokonce o velice názornou ukázku uzavřeného recyklačního cyklu, protože pro výrobu nových autobaterií se používá více než 80% olova právě z recyklačních procesů.

 

Uvedl jste, že čerstvě spolupracujete s VŠCHT na LCA z pohledu recyklace vs. těžba primárních surovin. Můžete být konkrétnější a kdy se můžeme těšit na výsledky studie?

Z kolegy z VŠCHT se chceme zaměřit na zinek, který můžeme získávat z primárních rud nebo recyklací použitých baterií. Cílem je porovnat oba dva způsoby získávání zinku zejména po stránce environmentální zátěže. Ale náš projekt je teprve na počátku, takže výsledky očekáváme až v příštím roce.

 

Nemůžu se nezeptat na připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností, byť je v současné době v “mrazáku”. Kde vidíte jeho klady a zápory a je vůbec z pohledu zpětného odběru baterií potřebný?

Problematika zpětného odběru baterií je legislativně ošetřena na velice dobré úrovni. Legislativa dává státu dostatečné nástroje pro kontrolu správného fungování zpětného odběru. Výrobci ani kolektivní systémy nejsou zatěžováni nadměrnou administrativou a máme dostatečnou svobodu při dalším rozvoji našeho systému. Z pohledu baterií tedy žádného nového zákona není zapotřebí. 

 

Pro letošní rok připravujete akci Recyklojízda, obecně jaké máte plány a cíle pro letošní rok?

S Recyklojízdou se v září chystáme projet Českou republiku od západu na východ, abychom podpořili třídění a recyklaci baterií. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 5. září z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovat bude především městské a obecní úřady a do některých škol zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích i kdekoliv po trase. Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Projektem Recyklojízda chce ECOBAT také podpořit Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. září.

A k plánům na letošní rok? Chceme přinejmenším zopakovat vynikající výsledek ve sběru přenosných baterií z předchozího roku, což nebude tak snadné, jak by se mohlo zdát. Novinkou je, že se ECOBAT začal v letošním roce systematicky věnovat problematice průmyslových baterií. Chceme se stát experty na sběr a recyklaci všech typů baterií. 

 

 

Dokument ke stažení:

Zprávě o činnosti ECOBAT 2016