Více času na podstatné

Veřejná zakázka SFŽP: Měřící skupiny

05.01.2015 09:36

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smluv podle § 10 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění mezi zadavatelem a  dodavateli na dobu určitou, jejichž předmětem bude provádění kontrol správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod, podle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod a v souladu s podmínkami autorizace měřící skupiny dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

 

Datum uveřejnění ve VVZ: 23.12.2014

Stav: Oznámení předběžných informací

Odhadovaná cena bez DPH: 2.400.000 Kč